bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Royal Paradise Beach Resort & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Royal Paradise Beach Resort & Spa - Остров Тасос, Потос

Промоции в Royal Paradise Beach Resort & Spa, Потос

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 01.05.2022 - 19.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

259лв
220лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
382лв
325лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
382лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
259лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Включена закуска

16 резервации наскоро
490лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
367лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

13 резервации наскоро
1143лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
856лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

13 резервации наскоро
918лв
781лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2022
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1350лв
1148лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2022
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%

На прекрасно място с абсолютна хармония, в сянката на боровете до златист плаж се крие Royal Paradise Beach Resort & Spa и предлага на гостите си гостоприемство и заслужена почивка. В пет - звездния хотел луксът се конкурира с високото качество на услугите и естетиката. Royal Paradise Beach Resort & Spa е един от най-високо оценените хотели на Тасос. Поддържана голяма територия, изискан дизайн, обширни стаи и удобни апартаменти, големи тераси, интернет, високо качество на обслужване, ресторанти, барове, луксозен спа-център, услуги за деца, спорт. Royal Paradise Beach Resort & Spa е идеалното място за една чудесна семейна почивка с или без деца.

Местоположение на Royal Paradise Beach Resort & Spa, Остров Тасос

Сред магическия пейзаж на остров Тасос с блестящи изумрудени води, зашеметяващи златни плажове, богато морско дъно и мистична аура се намира приказното селище Потос - мечтана дестинация за приключения и експедиции. Хотелът се намира на 29 км от второто фериботно пристанище на Тасос, Скала Принос.
Историята на острова започва много отдавна като финикийска колония, в резултат на експлоатацията на мините от злато и сребро. Тези мини могат да бъдат намерени в най-източната част на острова.
Според една от легндите името на острова произлиза от името на финикийския принц Тасос. Тасос (внук или син на финикийския цар Агенор) в търсене на Европа неговата любима достига до острова. Поради невъзможността да я намери и да се върне без нея, преустановява издирването й. През цялото време принца бил изумен от климата и богатата растителност на острова и това довело до решението му да остане да живее за постоянно там, в чиято чест по-късно е и кръстен.
Друга легенда твърди, че Тасос е острова на Сирените (митични създания с прекрасен глас, от който всеки се очаровал и впоследствие погубвал). По време на известното пътуване на Одисей, Сирените напразно се опитвали да го омагьосат. Говори се, че тези митични създания живеят на остров Тасос.

разстояние до центъра: 2км

Удобства в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Удобства на хотела: а ла карт ресторант, лекар (24 часа), химическо чистене, асансьор, интернет (Wireless), услуга пране, паркинг (безплатно), обслужване (24 часа), секретарски услуги, събуждане по телефона.
За децата: Детегледачка (по заявка), детски басейн, детска площадка.
Развлечения: Бар, бар на басейна.
Спортни съоръжения: шах, дартс, гмуркане, плувен басейн (открит), тенис на маса, тенис корт, водни спортове.
Настаняване: 14:30 часа
Освобождаване: 11:45 часа
Гостите на Royal Paradise имат директен достъп до плажа. Водите са плитки и тюркоазено сини, пясъка е фин, а гледката е неустоима. Плажът е подходящ за деца и за гмуркане с шнорхел. На палажа има спасители, шезлонги, душове, възможност за избор на напитки от бара и водни спортове.

Стаи и настаняване в Royal Paradise Beach Resort & Spa

77 стаи и апартамента, напълно оборудвани, всички с модерни съоръжения, отговарят на най-високите изисквания на гостите.
Удобства на стаите: големи двойни или единични легла, някои стаи имат диван, 26'' LCD TV (сателитна & платена телевизия + музикални канали), напълно оборудван мини бар, електронен сейф (безплатен), интернет WiFi (безплатен), автономен климатик, увеличително огледало в банята, огледало за цял ръст, 2 телефона с директно избиране (единия в банята), вана (някои с хидромасаж) или душ-кабина, сешоар, 110-240 V контакт в банята за самобръсначка, кантар, балкон със столове и маса, комарници на прозорците.
Стаи за хора с увреждания (достъп до всички съоръжения и асансьори).

Хранене, ресторанти и барове в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Бюфет-ресторант
Сервира закуска всеки ден на богата шведска маса в (американски стил) с готварско шоу.

Elea A' la Carte/ Gourmet Restaurant
В а ла карт / гурме ресторанта можете да опитате уникални комбинации от местната кухня, които ще очароват и най-взискателния вкус. Ресторантът предлага в същото време прекрасна гледка към маслиновите градини, плажа и Атон.

Isalos лоби бар

Aiolos бар на басейна - покрива района на басейна и всички шезлонги на плажа.

Почивка и забавления в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Открийте Royal Senses Spa, уникален оазис на хармония и възстановяване за тялото и духа. Royal Senses Spa е един от най-модерните и луксозни спа центрове.

Късно записване - last minute предложение - 15% за настаняване в периода 01.05.2022 - 19.06.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

856лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1143лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
431лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
637лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
382лв
325лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
259лв
220лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
745лв
633лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
539лв
458лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
1158лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1446лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1033лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
827лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
891лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
604лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
764лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
518лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
776лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
1146лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1235лв
1049лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
784лв
666лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
581лв
494лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
906лв
770лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
1071лв
911лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
417лв
354лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
2065лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1655лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3452лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
4068лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1230лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
942лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
611лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
817лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1273лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
863лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
259лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
382лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
295лв
251лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
1028лв
874лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
661лв
562лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1561лв
1327лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
908лв
772лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1398лв
1188лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
418лв
355лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1150лв
978лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
367лв
312лв
10-13 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
490лв
416лв
10-13 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
980лв
931лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
733лв
697лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-5%
856лв
837лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-2%
1143лв
1119лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-2%
1859лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1489лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
993лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1239лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
662лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
826лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2647лв
9-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3305лв
9-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1643лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1273лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
489лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
653лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
367лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
490лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
690лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
1019лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
345лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
509лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1633лв
1388лв
5-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1222лв
1039лв
5-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1222лв
1039лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1633лв
1388лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2301лв
2197лв
17-27 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
1685лв
1609лв
17-27 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-4%
1652лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1324лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1482лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1913лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1438лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1849лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1436лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1108лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
777лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1023лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
604лв
513лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
891лв
758лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2445лв
2335лв
17-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-5%
3266лв
3119лв
17-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
733лв
715лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-3%
980лв
955лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-3%
3718лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2978лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
1158лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1446лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1324лв
10-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
1652лв
10-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1158лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1446лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
978лв
831лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1306лв
1111лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1184лв
1006лв
14-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1512лв
1285лв
14-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3006лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2431лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
3199лв
25.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2460лв
25.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
496лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
620лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2117лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2733лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3309лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
4131лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1143лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
856лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
4904лв
4168лв
13-20 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3825лв
3251лв
13-20 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
11011лв
10479лв
17.05-07.08
на човек

82 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-5%
14379лв
13638лв
17.05-07.08
на човек

82 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
382лв
325лв
24-27 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
259лв
220лв
24-27 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
509лв
433лв
28.05-01.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
345лв
293лв
28.05-01.06
на човек

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
122лв
104лв
10-11 Юни
на човек

1 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
163лв
139лв
10-11 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2677лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
4882лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4142лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
3252лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1239лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
993лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
662лв
7-11 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
826лв
7-11 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1446лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1158лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3223лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
2431лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
1011лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
1381лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
259лв
220лв
8-11 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
3465лв
2945лв
8-15 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
382лв
325лв
8-11 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
4328лв
3678лв
8-15 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
604лв
513лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
891лв
758лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2359лв
2005лв
15-22 Май
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1568лв
1332лв
15-22 Май
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3688лв
3208лв
21.05-24.06
на човек

34 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-13%
5085лв
4420лв
21.05-24.06
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-13%
891лв
758лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
604лв
513лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
604лв
513лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
891лв
758лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5193лв
4585лв
24.05-27.06
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
3796лв
3355лв
24.05-27.06
на човек

34 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-12%
604лв
513лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
891лв
758лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2359лв
2005лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
3221лв
2738лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1011лв
986лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-3%
1381лв
1346лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-3%
1011лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1381лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
490лв
22-25 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
367лв
22-25 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2373лв
24.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
3112лв
24.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2129лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2786лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3695лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2872лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2215лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3038лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3165лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2590лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
4833лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
5695лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1905лв
2-11 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2460лв
2-11 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3281лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2603лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2677лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3252лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1158лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1446лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4142лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
5067лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1158лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
6073лв
16-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
1446лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
7656лв
16-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4882лв
23-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4142лв
23-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1324лв
24.07-01.08
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1652лв
24.07-01.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2677лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
3252лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1324лв
30.07-07.08
на човек

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3059лв
30.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
1652лв
30.07-07.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3716лв
30.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2734лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
4833лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
5912лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2169лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
25453лв
08.08-12.09
3 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3049лв
8-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
21140лв
08.08-12.09
3 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
2556лв
8-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
3281лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2603лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
1960лв
5-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
980лв
5-11 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1960лв
5-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1467лв
5-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
733лв
5-11 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1467лв
5-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
1769лв
10-18 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1276лв
10-18 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Royal Paradise Beach Resort & Spa, Royal Paradise Beach Resort & Spa гърция, Royal Paradise Beach Resort & Spa тасос, Royal Paradise Beach Resort & Spa потос, Royal Paradise Beach Resort & Spa цени, Royal Paradise Beach Resort & Spa мнения, Royal Paradise Beach Resort & Spa цени 2022, Royal Paradise Beach Resort & Spa лято 2022, Royal Paradise Beach Resort & Spa ранни записвания, royal paradise beach, royal paradise beach thassos, royal paradise beach tasos, royal paradise beach potos, royal paradise beach greece, royal paradise beach гърция, royal paradise beach тасос, royal paradise beach потос, royal paradise beach 2022, royal paradise beach цени, royal paradise beach мнения, royal paradise beach цени 2022, royal paradise beach лято 2022, royal paradise beach ранни записвания, royal paradise beach last minute, royal paradise beach, royal paradise beach thassos, royal paradise beach tasos, royal paradise beach potos, royal paradise beach greece, royal paradise beach гърция, royal paradise beach тасос, royal paradise beach потос, royal paradise beach 2022, royal paradise beach цени, royal paradise beach мнения, royal paradise beach цени 2022, royal paradise beach лято 2022, royal paradise beach ранни записвания, royal paradise beach last minute, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel гърция, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel тасос, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel потос, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel цени, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel мнения, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel цени 2022, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel лято 2022, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel, royal paradise beach hotel thassos, royal paradise beach hotel tasos, royal paradise beach hotel potos, royal paradise beach hotel greece, royal paradise beach hotel гърция, royal paradise beach hotel тасос, royal paradise beach hotel потос, royal paradise beach hotel 2022, royal paradise beach hotel цени, royal paradise beach hotel мнения, royal paradise beach hotel цени 2022, royal paradise beach hotel лято 2022, royal paradise beach hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel last minute, royal paradise beach hotel, royal paradise beach hotel thassos, royal paradise beach hotel tasos, royal paradise beach hotel potos, royal paradise beach hotel greece, royal paradise beach hotel гърция, royal paradise beach hotel тасос, royal paradise beach hotel потос, royal paradise beach hotel 2022, royal paradise beach hotel цени, royal paradise beach hotel мнения, royal paradise beach hotel цени 2022, royal paradise beach hotel лято 2022, royal paradise beach hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel last minute, роял парадайс, роял парадайс гърция, роял парадайс тасос, роял парадайс потос, роял парадайс цени, роял парадайс мнения, роял парадайс цени 2022, роял парадайс лято 2022, роял парадайс ранни записвания, хотел роял парадайс, хотел роял парадайс гърция, хотел роял парадайс тасос, хотел роял парадайс потос, хотел роял парадайс цени, хотел роял парадайс мнения, хотел роял парадайс цени 2022, хотел роял парадайс лято 2022, хотел роял парадайс ранни записвания, роял парадайс бийч, роял парадайс бийч гърция, роял парадайс бийч тасос, роял парадайс бийч потос, роял парадайс бийч цени, роял парадайс бийч мнения, роял парадайс бийч цени 2022, роял парадайс бийч лято 2022, роял парадайс бийч ранни записвания, хотел роял парадайс бийч, хотел роял парадайс бийч гърция, хотел роял парадайс бийч тасос, хотел роял парадайс бийч потос, хотел роял парадайс бийч цени, хотел роял парадайс бийч мнения, хотел роял парадайс бийч цени 2022, хотел роял парадайс бийч лято 2022, хотел роял парадайс бийч ранни записвания