bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Royal Paradise Beach Resort & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Royal Paradise Beach Resort & Spa - Остров Тасос, Потос

На прекрасно място с абсолютна хармония, в сянката на боровете до златист плаж се крие Royal Paradise Beach Resort & Spa и предлага на гостите си гостоприемство и заслужена почивка. В пет - звездния хотел луксът се конкурира с високото качество на услугите и естетиката. Royal Paradise Beach Resort & Spa е един от най-високо оценените хотели на Тасос. Поддържана голяма територия, изискан дизайн, обширни стаи и удобни апартаменти, големи тераси, интернет, високо качество на обслужване, ресторанти, барове, луксозен спа-център, услуги за деца, спорт. Royal Paradise Beach Resort & Spa е идеалното място за една чудесна семейна почивка с или без деца.

Местоположение на Royal Paradise Beach Resort & Spa, Остров Тасос

Сред магическия пейзаж на остров Тасос с блестящи изумрудени води, зашеметяващи златни плажове, богато морско дъно и мистична аура се намира приказното селище Потос - мечтана дестинация за приключения и експедиции. Хотелът се намира на 29 км от второто фериботно пристанище на Тасос, Скала Принос.
Историята на острова започва много отдавна като финикийска колония, в резултат на експлоатацията на мините от злато и сребро. Тези мини могат да бъдат намерени в най-източната част на острова.
Според една от легндите името на острова произлиза от името на финикийския принц Тасос. Тасос (внук или син на финикийския цар Агенор) в търсене на Европа неговата любима достига до острова. Поради невъзможността да я намери и да се върне без нея, преустановява издирването й. През цялото време принца бил изумен от климата и богатата растителност на острова и това довело до решението му да остане да живее за постоянно там, в чиято чест по-късно е и кръстен.
Друга легенда твърди, че Тасос е острова на Сирените (митични създания с прекрасен глас, от който всеки се очаровал и впоследствие погубвал). По време на известното пътуване на Одисей, Сирените напразно се опитвали да го омагьосат. Говори се, че тези митични създания живеят на остров Тасос.

разстояние до центъра: 2km

Удобства в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Удобства на хотела: а ла карт ресторант, лекар (24 часа), химическо чистене, асансьор, интернет (Wireless), услуга пране, паркинг (безплатно), обслужване (24 часа), секретарски услуги, събуждане по телефона.
За децата: Детегледачка (по заявка), детски басейн, детска площадка.
Развлечения: Бар, бар на басейна.
Спортни съоръжения: шах, дартс, гмуркане, плувен басейн (открит), тенис на маса, тенис корт, водни спортове.
Настаняване: 14:30 часа
Освобождаване: 11:45 часа
Гостите на Royal Paradise имат директен достъп до плажа. Водите са плитки и тюркоазено сини, пясъка е фин, а гледката е неустоима. Плажът е подходящ за деца и за гмуркане с шнорхел. На палажа има спасители, шезлонги, душове, възможност за избор на напитки от бара и водни спортове.

Стаи и настаняване в Royal Paradise Beach Resort & Spa

77 стаи и апартамента, напълно оборудвани, всички с модерни съоръжения, отговарят на най-високите изисквания на гостите.
Удобства на стаите: големи двойни или единични легла, някои стаи имат диван, 26'' LCD TV (сателитна & платена телевизия + музикални канали), напълно оборудван мини бар, електронен сейф (безплатен), интернет WiFi (безплатен), автономен климатик, увеличително огледало в банята, огледало за цял ръст, 2 телефона с директно избиране (единия в банята), вана (някои с хидромасаж) или душ-кабина, сешоар, 110-240 V контакт в банята за самобръсначка, кантар, балкон със столове и маса, комарници на прозорците.
Стаи за хора с увреждания (достъп до всички съоръжения и асансьори).

Хранене, ресторанти и барове в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Бюфет-ресторант
Сервира закуска всеки ден на богата шведска маса в (американски стил) с готварско шоу.

Elea A' la Carte/ Gourmet Restaurant
В а ла карт / гурме ресторанта можете да опитате уникални комбинации от местната кухня, които ще очароват и най-взискателния вкус. Ресторантът предлага в същото време прекрасна гледка към маслиновите градини, плажа и Атон.

Isalos лоби бар

Aiolos бар на басейна - покрива района на басейна и всички шезлонги на плажа.

Почивка и забавления в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Открийте Royal Senses Spa, уникален оазис на хармония и възстановяване за тялото и духа. Royal Senses Spa е един от най-модерните и луксозни спа центрове.

Лято 2021 - Редовни цени

#911818

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.


Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
1 възрастен 241лв 169лв 241лв 324лв 241лв 169лв

Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
1 възрастен 310лв 241лв 310лв 394лв 310лв 241лв
Двойна стандартна стая
Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 315лв 232лв 315лв 414лв 315лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
387лв 304лв 387лв 486лв 387лв 304лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
315лв 232лв 315лв 414лв 315лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
387лв 304лв 387лв 486лв 387лв 304лв
3 възрастни 409лв 326лв 409лв 508лв 409лв 326лв
Двойна стандартна стая
Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 398лв 315лв 398лв 497лв 398лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
468лв 387лв 468лв 567лв 468лв 387лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
398лв 315лв 398лв 497лв 398лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
468лв 387лв 468лв 567лв 468лв 387лв
3 възрастни 493лв 409лв 493лв 592лв 493лв 409лв
Двойна стая супериор
Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 315лв 232лв 315лв 414лв 315лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
387лв 304лв 387лв 486лв 387лв 304лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
315лв 232лв 315лв 414лв 315лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
387лв 304лв 387лв 486лв 387лв 304лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 6-11 г.
387лв 304лв 387лв 486лв 387лв 304лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 4-5 г.
457лв 373лв 457лв 556лв 457лв 373лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-5 г.
351лв 268лв 351лв 450лв 351лв 268лв
2 възрастни,
2 деца 4-5 г.
421лв 340лв 421лв 520лв 421лв 340лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
351лв 268лв 351лв 450лв 351лв 268лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
457лв 373лв 457лв 556лв 457лв 373лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 398лв 315лв 398лв 497лв 398лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
468лв 387лв 468лв 567лв 468лв 387лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
398лв 315лв 398лв 497лв 398лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
468лв 387лв 468лв 567лв 468лв 387лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 6-11 г.
468лв 387лв 468лв 567лв 468лв 387лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 4-5 г.
540лв 457лв 540лв 639лв 540лв 457лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-5 г.
434лв 351лв 434лв 533лв 434лв 351лв
2 възрастни,
2 деца 4-5 г.
504лв 421лв 504лв 603лв 504лв 421лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
434лв 351лв 434лв 533лв 434лв 351лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
540лв 457лв 540лв 639лв 540лв 457лв
Двойна стая
Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 349лв 265лв 349лв 432лв 349лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
418лв 337лв 418лв 502лв 418лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
349лв 265лв 349лв 432лв 349лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
418лв 337лв 418лв 502лв 418лв 337лв
3 възрастни 443лв 360лв 443лв 526лв 443лв 360лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 432лв 349лв 432лв 515лв 432лв 349лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
502лв 418лв 502лв 587лв 502лв 418лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
432лв 349лв 432лв 515лв 432лв 349лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
502лв 418лв 502лв 587лв 502лв 418лв
3 възрастни 526лв 443лв 526лв 610лв 526лв 443лв
Двойна стая ексклузив
Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 382лв 299лв 382лв 463лв 382лв 299лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
452лв 369лв 452лв 535лв 452лв 369лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
382лв 299лв 382лв 463лв 382лв 299лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
452лв 369лв 452лв 535лв 452лв 369лв
3 възрастни 477лв 394лв 477лв 558лв 477лв 394лв
Двойна стая ексклузив
Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 463лв 382лв 463лв 547лв 463лв 382лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
535лв 452лв 535лв 619лв 535лв 452лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
463лв 382лв 463лв 547лв 463лв 382лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
535лв 452лв 535лв 619лв 535лв 452лв
3 възрастни 558лв 477лв 558лв 641лв 558лв 477лв
Двойна стая роял
Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 448лв 364лв 448лв 531лв 448лв 364лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
517лв 436лв 517лв 601лв 517лв 436лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
448лв 364лв 448лв 531лв 448лв 364лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
517лв 436лв 517лв 601лв 517лв 436лв
3 възрастни 542лв 459лв 542лв 625лв 542лв 459лв
Двойна стая роял
Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 531лв 448лв 531лв 612лв 531лв 448лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
601лв 517лв 601лв 684лв 601лв 517лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
531лв 448лв 531лв 612лв 531лв 448лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
601лв 517лв 601лв 684лв 601лв 517лв
3 възрастни 625лв 542лв 625лв 706лв 625лв 542лв

Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 531лв 448лв 531лв 612лв 531лв 448лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
601лв 517лв 601лв 684лв 601лв 517лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
531лв 448лв 531лв 612лв 531лв 448лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
601лв 517лв 601лв 684лв 601лв 517лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 6-11 г.
601лв 517лв 601лв 684лв 601лв 517лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 4-5 г.
673лв 589лв 673лв 753лв 673лв 589лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-5 г.
565лв 484лв 565лв 648лв 565лв 484лв
2 възрастни,
2 деца 4-5 г.
637лв 553лв 637лв 720лв 637лв 553лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
565лв 484лв 565лв 648лв 565лв 484лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
673лв 589лв 673лв 753лв 673лв 589лв
3 възрастни 625лв 542лв 625лв 706лв 625лв 542лв
3 възрастни,
1 дете 4-5 г.
695лв 612лв 695лв 778лв 695лв 612лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
695лв 612лв 695лв 778лв 695лв 612лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
625лв 542лв 625лв 706лв 625лв 542лв
4 възрастни 720лв 637лв 720лв 801лв 720лв 637лв

Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 612лв 531лв 612лв 695лв 612лв 531лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
684лв 601лв 684лв 767лв 684лв 601лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
612лв 531лв 612лв 695лв 612лв 531лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
684лв 601лв 684лв 767лв 684лв 601лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 6-11 г.
684лв 601лв 684лв 767лв 684лв 601лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 4-5 г.
753лв 673лв 753лв 837лв 753лв 673лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-5 г.
648лв 565лв 648лв 731лв 648лв 565лв
2 възрастни,
2 деца 4-5 г.
720лв 637лв 720лв 801лв 720лв 637лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
648лв 565лв 648лв 731лв 648лв 565лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
753лв 673лв 753лв 837лв 753лв 673лв
3 възрастни 706лв 625лв 706лв 789лв 706лв 625лв
3 възрастни,
1 дете 4-5 г.
778лв 695лв 778лв 861лв 778лв 695лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
778лв 695лв 778лв 861лв 778лв 695лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
706лв 625лв 706лв 789лв 706лв 625лв
4 възрастни 801лв 720лв 801лв 884лв 801лв 720лв

Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 637лв 556лв 637лв 695лв 637лв 556лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
708лв 625лв 708лв 767лв 708лв 625лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
637лв 556лв 637лв 695лв 637лв 556лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
708лв 625лв 708лв 767лв 708лв 625лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 6-11 г.
708лв 625лв 708лв 767лв 708лв 625лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 4-5 г.
778лв 697лв 778лв 837лв 778лв 697лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-5 г.
673лв 589лв 673лв 731лв 673лв 589лв
2 възрастни,
2 деца 4-5 г.
744лв 661лв 744лв 801лв 744лв 661лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
673лв 589лв 673лв 731лв 673лв 589лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
778лв 697лв 778лв 837лв 778лв 697лв
3 възрастни 731лв 650лв 731лв 789лв 731лв 650лв
3 възрастни,
1 дете 4-5 г.
803лв 720лв 803лв 861лв 803лв 720лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
803лв 720лв 803лв 861лв 803лв 720лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
731лв 650лв 731лв 789лв 731лв 650лв
4 възрастни 825лв 744лв 825лв 884лв 825лв 744лв

Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 722лв 637лв 722лв 778лв 722лв 637лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
792лв 708лв 792лв 848лв 792лв 708лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
722лв 637лв 722лв 778лв 722лв 637лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
792лв 708лв 792лв 848лв 792лв 708лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 6-11 г.
792лв 708лв 792лв 848лв 792лв 708лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 4-5 г.
864лв 778лв 864лв 920лв 864лв 778лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-5 г.
756лв 673лв 756лв 814лв 756лв 673лв
2 възрастни,
2 деца 4-5 г.
828лв 744лв 828лв 884лв 828лв 744лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
756лв 673лв 756лв 814лв 756лв 673лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
864лв 778лв 864лв 920лв 864лв 778лв
3 възрастни 816лв 731лв 816лв 873лв 816лв 731лв
3 възрастни,
1 дете 4-5 г.
886лв 803лв 886лв 942лв 886лв 803лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
886лв 803лв 886лв 942лв 886лв 803лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
816лв 731лв 816лв 873лв 816лв 731лв
4 възрастни 911лв 825лв 911лв 967лв 911лв 825лв

Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 720лв 637лв 720лв 778лв 720лв 637лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
792лв 708лв 792лв 848лв 792лв 708лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
720лв 637лв 720лв 778лв 720лв 637лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
792лв 708лв 792лв 848лв 792лв 708лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 6-11 г.
792лв 708лв 792лв 848лв 792лв 708лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 4-5 г.
861лв 778лв 861лв 920лв 861лв 778лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-5 г.
756лв 673лв 756лв 814лв 756лв 673лв
2 възрастни,
2 деца 4-5 г.
825лв 744лв 825лв 884лв 825лв 744лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
756лв 673лв 756лв 814лв 756лв 673лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
861лв 778лв 861лв 920лв 861лв 778лв
3 възрастни 814лв 731лв 814лв 873лв 814лв 731лв
3 възрастни,
1 дете 4-5 г.
886лв 803лв 886лв 942лв 886лв 803лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
886лв 803лв 886лв 942лв 886лв 803лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
814лв 731лв 814лв 873лв 814лв 731лв
4 възрастни 909лв 825лв 909лв 967лв 909лв 825лв

Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 803лв 720лв 803лв 861лв 803лв 720лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
873лв 792лв 873лв 931лв 873лв 792лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
803лв 720лв 803лв 861лв 803лв 720лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
873лв 792лв 873лв 931лв 873лв 792лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 6-11 г.
873лв 792лв 873лв 931лв 873лв 792лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 4-5 г.
945лв 861лв 945лв 1003лв 945лв 861лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-5 г.
839лв 756лв 839лв 895лв 839лв 756лв
2 възрастни,
2 деца 4-5 г.
909лв 825лв 909лв 967лв 909лв 825лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
839лв 756лв 839лв 895лв 839лв 756лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
945лв 861лв 945лв 1003лв 945лв 861лв
3 възрастни 897лв 814лв 897лв 956лв 897лв 814лв
3 възрастни,
1 дете 4-5 г.
967лв 886лв 967лв 1026лв 967лв 886лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
967лв 886лв 967лв 1026лв 967лв 886лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
897лв 814лв 897лв 956лв 897лв 814лв
4 възрастни 992лв 909лв 992лв 1050лв 992лв 909лв

Лято 2021 - Редовни цени

#911822


Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
1 възрастен 241лв 169лв 241лв 324лв 241лв 169лв

Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
1 възрастен 283лв 211лв 283лв 367лв 283лв 211лв
Двойна стандартна стая
Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 315лв 232лв 315лв 414лв 315лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
387лв 304лв 387лв 486лв 387лв 304лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
315лв 232лв 315лв 414лв 315лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
387лв 304лв 387лв 486лв 387лв 304лв
3 възрастни 409лв 326лв 409лв 508лв 409лв 326лв
Двойна стандартна стая
Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 400лв 317лв 400лв 499лв 400лв 317лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
470лв 389лв 470лв 571лв 470лв 389лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
400лв 317лв 400лв 499лв 400лв 317лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
495лв 412лв 495лв 594лв 495лв 412лв
3 възрастни 538лв 454лв 538лв 637лв 538лв 454лв
Двойна стая супериор
Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 315лв 232лв 315лв 414лв 315лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
387лв 304лв 387лв 486лв 387лв 304лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
315лв 232лв 315лв 414лв 315лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
387лв 304лв 387лв 486лв 387лв 304лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 6-11 г.
387лв 304лв 387лв 486лв 387лв 304лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 4-5 г.
457лв 373лв 457лв 556лв 457лв 373лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-5 г.
351лв 268лв 351лв 450лв 351лв 268лв
2 възрастни,
2 деца 4-5 г.
421лв 340лв 421лв 520лв 421лв 340лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
351лв 268лв 351лв 450лв 351лв 268лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
457лв 373лв 457лв 556лв 457лв 373лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 400лв 317лв 400лв 499лв 400лв 317лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
470лв 389лв 470лв 571лв 470лв 389лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
400лв 317лв 400лв 499лв 400лв 317лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
495лв 412лв 495лв 594лв 495лв 412лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 6-11 г.
495лв 412лв 495лв 594лв 495лв 412лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 4-5 г.
565лв 484лв 565лв 666лв 565лв 484лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-5 г.
436лв 353лв 436лв 535лв 436лв 353лв
2 възрастни,
2 деца 4-5 г.
506лв 423лв 506лв 605лв 506лв 423лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
436лв 353лв 436лв 535лв 436лв 353лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
589лв 506лв 589лв 688лв 589лв 506лв
Двойна стая
Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 349лв 265лв 349лв 432лв 349лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
418лв 337лв 418лв 502лв 418лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
349лв 265лв 349лв 432лв 349лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
418лв 337лв 418лв 502лв 418лв 337лв
3 възрастни 443лв 360лв 443лв 526лв 443лв 360лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 434лв 351лв 434лв 515лв 434лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
504лв 421лв 504лв 587лв 504лв 421лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
434лв 351лв 434лв 515лв 434лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
529лв 445лв 529лв 610лв 529лв 445лв
3 възрастни 571лв 488лв 571лв 652лв 571лв 488лв
Двойна стая ексклузив
Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 382лв 299лв 382лв 463лв 382лв 299лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
452лв 369лв 452лв 535лв 452лв 369лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
382лв 299лв 382лв 463лв 382лв 299лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
452лв 369лв 452лв 535лв 452лв 369лв
3 възрастни 477лв 394лв 477лв 558лв 477лв 394лв
Двойна стая ексклузив
Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 466лв 385лв 466лв 549лв 466лв 385лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
538лв 454лв 538лв 621лв 538лв 454лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
466лв 385лв 466лв 549лв 466лв 385лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
560лв 479лв 560лв 643лв 560лв 479лв
3 възрастни 603лв 520лв 603лв 686лв 603лв 520лв
Двойна стая роял
Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 448лв 364лв 448лв 531лв 448лв 364лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
517лв 436лв 517лв 601лв 517лв 436лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
448лв 364лв 448лв 531лв 448лв 364лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
517лв 436лв 517лв 601лв 517лв 436лв
3 възрастни 542лв 459лв 542лв 625лв 542лв 459лв
Двойна стая роял
Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 533лв 450лв 533лв 614лв 533лв 450лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
603лв 520лв 603лв 686лв 603лв 520лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
533лв 450лв 533лв 614лв 533лв 450лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
628лв 544лв 628лв 708лв 628лв 544лв
3 възрастни 670лв 587лв 670лв 751лв 670лв 587лв

Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 531лв 448лв 531лв 612лв 531лв 448лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
601лв 517лв 601лв 684лв 601лв 517лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
531лв 448лв 531лв 612лв 531лв 448лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
601лв 517лв 601лв 684лв 601лв 517лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 6-11 г.
601лв 517лв 601лв 684лв 601лв 517лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 4-5 г.
673лв 589лв 673лв 753лв 673лв 589лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-5 г.
565лв 484лв 565лв 648лв 565лв 484лв
2 възрастни,
2 деца 4-5 г.
637лв 553лв 637лв 720лв 637лв 553лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
565лв 484лв 565лв 648лв 565лв 484лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
673лв 589лв 673лв 753лв 673лв 589лв
3 възрастни 625лв 542лв 625лв 706лв 625лв 542лв
3 възрастни,
1 дете 4-5 г.
695лв 612лв 695лв 778лв 695лв 612лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
695лв 612лв 695лв 778лв 695лв 612лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
625лв 542лв 625лв 706лв 625лв 542лв
4 възрастни 720лв 637лв 720лв 801лв 720лв 637лв

Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 614лв 533лв 614лв 697лв 614лв 533лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
686лв 603лв 686лв 769лв 686лв 603лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
614лв 533лв 614лв 697лв 614лв 533лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
708лв 628лв 708лв 792лв 708лв 628лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 6-11 г.
708лв 628лв 708лв 792лв 708лв 628лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 4-5 г.
780лв 697лв 780лв 864лв 780лв 697лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-5 г.
650лв 567лв 650лв 733лв 650лв 567лв
2 възрастни,
2 деца 4-5 г.
722лв 639лв 722лв 803лв 722лв 639лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
650лв 567лв 650лв 733лв 650лв 567лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
803лв 722лв 803лв 886лв 803лв 722лв
3 възрастни 751лв 670лв 751лв 834лв 751лв 670лв
3 възрастни,
1 дете 4-5 г.
823лв 740лв 823лв 906лв 823лв 740лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
846лв 765лв 846лв 929лв 846лв 765лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
751лв 670лв 751лв 834лв 751лв 670лв
4 възрастни 888лв 807лв 888лв 972лв 888лв 807лв

Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 637лв 556лв 637лв 695лв 637лв 556лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
708лв 625лв 708лв 767лв 708лв 625лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
637лв 556лв 637лв 695лв 637лв 556лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
708лв 625лв 708лв 767лв 708лв 625лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 6-11 г.
708лв 625лв 708лв 767лв 708лв 625лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 4-5 г.
778лв 697лв 778лв 837лв 778лв 697лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-5 г.
673лв 589лв 673лв 731лв 673лв 589лв
2 възрастни,
2 деца 4-5 г.
744лв 661лв 744лв 801лв 744лв 661лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
673лв 589лв 673лв 731лв 673лв 589лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
778лв 697лв 778лв 837лв 778лв 697лв
3 възрастни 731лв 650лв 731лв 789лв 731лв 650лв
3 възрастни,
1 дете 4-5 г.
803лв 720лв 803лв 861лв 803лв 720лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
803лв 720лв 803лв 861лв 803лв 720лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
731лв 650лв 731лв 789лв 731лв 650лв
4 възрастни 825лв 744лв 825лв 884лв 825лв 744лв

Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 722лв 641лв 722лв 780лв 722лв 641лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
794лв 711лв 794лв 850лв 794лв 711лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
722лв 641лв 722лв 780лв 722лв 641лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
816лв 735лв 816лв 875лв 816лв 735лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 6-11 г.
816лв 735лв 816лв 875лв 816лв 735лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 4-5 г.
888лв 805лв 888лв 945лв 888лв 805лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-5 г.
758лв 675лв 758лв 816лв 758лв 675лв
2 възрастни,
2 деца 4-5 г.
830лв 747лв 830лв 886лв 830лв 747лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
758лв 675лв 758лв 816лв 758лв 675лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
911лв 830лв 911лв 969лв 911лв 830лв
3 възрастни 859лв 776лв 859лв 918лв 859лв 776лв
3 възрастни,
1 дете 4-5 г.
931лв 848лв 931лв 987лв 931лв 848лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
954лв 870лв 954лв 1012лв 954лв 870лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
859лв 776лв 859лв 918лв 859лв 776лв
4 възрастни 996лв 913лв 996лв 1055лв 996лв 913лв

Включена закуска
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 720лв 637лв 720лв 778лв 720лв 637лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
792лв 708лв 792лв 848лв 792лв 708лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
720лв 637лв 720лв 778лв 720лв 637лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
792лв 708лв 792лв 848лв 792лв 708лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 6-11 г.
792лв 708лв 792лв 848лв 792лв 708лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 4-5 г.
861лв 778лв 861лв 920лв 861лв 778лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-5 г.
756лв 673лв 756лв 814лв 756лв 673лв
2 възрастни,
2 деца 4-5 г.
825лв 744лв 825лв 884лв 825лв 744лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
756лв 673лв 756лв 814лв 756лв 673лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
861лв 778лв 861лв 920лв 861лв 778лв
3 възрастни 814лв 731лв 814лв 873лв 814лв 731лв
3 възрастни,
1 дете 4-5 г.
886лв 803лв 886лв 942лв 886лв 803лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
886лв 803лв 886лв 942лв 886лв 803лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
814лв 731лв 814лв 873лв 814лв 731лв
4 възрастни 909лв 825лв 909лв 967лв 909лв 825лв

Закуска и вечеря
29.04.
2021 - 02.05.
2021
03.05.
2021 - 03.06.
2021
04.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 31.08.
2021
01.09.
2021 - 18.09.
2021
19.09.
2021 - 17.10.
2021
2 възрастни 805лв 722лв 805лв 864лв 805лв 722лв
2 възрастни,
1 дете 4-5 г.
877лв 794лв 877лв 933лв 877лв 794лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.
805лв 722лв 805лв 864лв 805лв 722лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.
900лв 816лв 900лв 958лв 900лв 816лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 6-11 г.
900лв 816лв 900лв 958лв 900лв 816лв
2 възрастни,
1 дете 6-11 г.,
1 дете 4-5 г.
972лв 888лв 972лв 1028лв 972лв 888лв
2 възрастни,
1 дете 0-3 г.,
1 дете 4-5 г.
841лв 758лв 841лв 897лв 841лв 758лв
2 възрастни,
2 деца 4-5 г.
911лв 830лв 911лв 969лв 911лв 830лв
2 възрастни,
2 деца 0-3 г.
841лв 758лв 841лв 897лв 841лв 758лв
2 възрастни,
2 деца 6-11 г.
994лв 911лв 994лв 1053лв 994лв 911лв
3 възрастни 942лв 859лв 942лв 1001лв 942лв 859лв
3 възрастни,
1 дете 4-5 г.
1012лв 931лв 1012лв 1071лв 1012лв 931лв
3 възрастни,
1 дете 6-11 г.
1037лв 954лв 1037лв 1095лв 1037лв 954лв
3 възрастни,
1 дете 0-3 г.
942лв 859лв 942лв 1001лв 942лв 859лв
4 възрастни 1080лв 996лв 1080лв 1138лв 1080лв 996лв
Тагове

Royal Paradise Beach Resort & Spa, Royal Paradise Beach Resort & Spa гърция, Royal Paradise Beach Resort & Spa тасос, Royal Paradise Beach Resort & Spa потос, Royal Paradise Beach Resort & Spa цени, Royal Paradise Beach Resort & Spa мнения, Royal Paradise Beach Resort & Spa цени 2021, Royal Paradise Beach Resort & Spa лято 2021, Royal Paradise Beach Resort & Spa ранни записвания, royal paradise beach, royal paradise beach thassos, royal paradise beach tasos, royal paradise beach potos, royal paradise beach greece, royal paradise beach гърция, royal paradise beach тасос, royal paradise beach потос, royal paradise beach 2021, royal paradise beach цени, royal paradise beach мнения, royal paradise beach цени 2021, royal paradise beach лято 2021, royal paradise beach ранни записвания, royal paradise beach last minute, royal paradise beach, royal paradise beach thassos, royal paradise beach tasos, royal paradise beach potos, royal paradise beach greece, royal paradise beach гърция, royal paradise beach тасос, royal paradise beach потос, royal paradise beach 2021, royal paradise beach цени, royal paradise beach мнения, royal paradise beach цени 2021, royal paradise beach лято 2021, royal paradise beach ранни записвания, royal paradise beach last minute, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel гърция, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel тасос, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel потос, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel цени, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel мнения, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel цени 2021, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel лято 2021, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel, royal paradise beach hotel thassos, royal paradise beach hotel tasos, royal paradise beach hotel potos, royal paradise beach hotel greece, royal paradise beach hotel гърция, royal paradise beach hotel тасос, royal paradise beach hotel потос, royal paradise beach hotel 2021, royal paradise beach hotel цени, royal paradise beach hotel мнения, royal paradise beach hotel цени 2021, royal paradise beach hotel лято 2021, royal paradise beach hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel last minute, royal paradise beach hotel, royal paradise beach hotel thassos, royal paradise beach hotel tasos, royal paradise beach hotel potos, royal paradise beach hotel greece, royal paradise beach hotel гърция, royal paradise beach hotel тасос, royal paradise beach hotel потос, royal paradise beach hotel 2021, royal paradise beach hotel цени, royal paradise beach hotel мнения, royal paradise beach hotel цени 2021, royal paradise beach hotel лято 2021, royal paradise beach hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel last minute, роял парадайс, роял парадайс гърция, роял парадайс тасос, роял парадайс потос, роял парадайс цени, роял парадайс мнения, роял парадайс цени 2021, роял парадайс лято 2021, роял парадайс ранни записвания, хотел роял парадайс, хотел роял парадайс гърция, хотел роял парадайс тасос, хотел роял парадайс потос, хотел роял парадайс цени, хотел роял парадайс мнения, хотел роял парадайс цени 2021, хотел роял парадайс лято 2021, хотел роял парадайс ранни записвания, роял парадайс бийч, роял парадайс бийч гърция, роял парадайс бийч тасос, роял парадайс бийч потос, роял парадайс бийч цени, роял парадайс бийч мнения, роял парадайс бийч цени 2021, роял парадайс бийч лято 2021, роял парадайс бийч ранни записвания, хотел роял парадайс бийч, хотел роял парадайс бийч гърция, хотел роял парадайс бийч тасос, хотел роял парадайс бийч потос, хотел роял парадайс бийч цени, хотел роял парадайс бийч мнения, хотел роял парадайс бийч цени 2021, хотел роял парадайс бийч лято 2021, хотел роял парадайс бийч ранни записвания