bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Royal Paradise Beach Resort & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Royal Paradise Beach Resort & Spa - Остров Тасос, Потос

Промоции в Royal Paradise Beach Resort & Spa, Потос

Намаление за ранни записвания - 20% за настаняване в периода 22.04.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 5% за настаняване в периода 22.04.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 5% за настаняване в периода 22.04.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

209лв
157лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Включена закуска

5 резервации наскоро
-25%
310лв
258лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-17%
620лв
516лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-17%
418лв
313лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

19 резервации наскоро
-25%
310лв
258лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-17%
209лв
157лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

5 резервации наскоро
-25%
465лв
387лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-17%
313лв
235лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Включена закуска

14 резервации наскоро
-25%
313лв
235лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
465лв
387лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-17%
572лв
429лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

14 резервации наскоро
-25%
774лв
631лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-18%
731лв
548лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

22 резервации наскоро
-25%
1085лв
903лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-17%
1085лв
903лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-17%
731лв
548лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Включена закуска

13 резервации наскоро
-25%
731лв
548лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

9 резервации наскоро
-25%
1085лв
903лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-17%
418лв
313лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

14 резервации наскоро
-25%
620лв
516лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-17%
1001лв
750лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

3 резервации наскоро
-25%
1355лв
1105лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-18%
774лв
631лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-18%
572лв
429лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

18 резервации наскоро
-25%

На прекрасно място с абсолютна хармония, в сянката на боровете до златист плаж се крие Royal Paradise Beach Resort & Spa и предлага на гостите си гостоприемство и заслужена почивка. В пет - звездния хотел луксът се конкурира с високото качество на услугите и естетиката. Royal Paradise Beach Resort & Spa е един от най-високо оценените хотели на Тасос. Поддържана голяма територия, изискан дизайн, обширни стаи и удобни апартаменти, големи тераси, интернет, високо качество на обслужване, ресторанти, барове, луксозен спа-център, услуги за деца, спорт. Royal Paradise Beach Resort & Spa е идеалното място за една чудесна семейна почивка с или без деца.

Местоположение на Royal Paradise Beach Resort & Spa, Остров Тасос

Сред магическия пейзаж на остров Тасос с блестящи изумрудени води, зашеметяващи златни плажове, богато морско дъно и мистична аура се намира приказното селище Потос - мечтана дестинация за приключения и експедиции. Хотелът се намира на 29 км от второто фериботно пристанище на Тасос, Скала Принос.
Историята на острова започва много отдавна като финикийска колония, в резултат на експлоатацията на мините от злато и сребро. Тези мини могат да бъдат намерени в най-източната част на острова.
Според една от легндите името на острова произлиза от името на финикийския принц Тасос. Тасос (внук или син на финикийския цар Агенор) в търсене на Европа неговата любима достига до острова. Поради невъзможността да я намери и да се върне без нея, преустановява издирването й. През цялото време принца бил изумен от климата и богатата растителност на острова и това довело до решението му да остане да живее за постоянно там, в чиято чест по-късно е и кръстен.
Друга легенда твърди, че Тасос е острова на Сирените (митични създания с прекрасен глас, от който всеки се очаровал и впоследствие погубвал). По време на известното пътуване на Одисей, Сирените напразно се опитвали да го омагьосат. Говори се, че тези митични създания живеят на остров Тасос.

разстояние до центъра: 2km

Удобства в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Удобства на хотела: а ла карт ресторант, лекар (24 часа), химическо чистене, асансьор, интернет (Wireless), услуга пране, паркинг (безплатно), обслужване (24 часа), секретарски услуги, събуждане по телефона.
За децата: Детегледачка (по заявка), детски басейн, детска площадка.
Развлечения: Бар, бар на басейна.
Спортни съоръжения: шах, дартс, гмуркане, плувен басейн (открит), тенис на маса, тенис корт, водни спортове.
Настаняване: 14:30 часа
Освобождаване: 11:45 часа
Гостите на Royal Paradise имат директен достъп до плажа. Водите са плитки и тюркоазено сини, пясъка е фин, а гледката е неустоима. Плажът е подходящ за деца и за гмуркане с шнорхел. На палажа има спасители, шезлонги, душове, възможност за избор на напитки от бара и водни спортове.

Стаи и настаняване в Royal Paradise Beach Resort & Spa

77 стаи и апартамента, напълно оборудвани, всички с модерни съоръжения, отговарят на най-високите изисквания на гостите.
Удобства на стаите: големи двойни или единични легла, някои стаи имат диван, 26'' LCD TV (сателитна & платена телевизия + музикални канали), напълно оборудван мини бар, електронен сейф (безплатен), интернет WiFi (безплатен), автономен климатик, увеличително огледало в банята, огледало за цял ръст, 2 телефона с директно избиране (единия в банята), вана (някои с хидромасаж) или душ-кабина, сешоар, 110-240 V контакт в банята за самобръсначка, кантар, балкон със столове и маса, комарници на прозорците.
Стаи за хора с увреждания (достъп до всички съоръжения и асансьори).

Хранене, ресторанти и барове в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Бюфет-ресторант
Сервира закуска всеки ден на богата шведска маса в (американски стил) с готварско шоу.

Elea A' la Carte/ Gourmet Restaurant
В а ла карт / гурме ресторанта можете да опитате уникални комбинации от местната кухня, които ще очароват и най-взискателния вкус. Ресторантът предлага в същото време прекрасна гледка към маслиновите градини, плажа и Атон.

Isalos лоби бар

Aiolos бар на басейна - покрива района на басейна и всички шезлонги на плажа.

Почивка и забавления в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Открийте Royal Senses Spa, уникален оазис на хармония и възстановяване за тялото и духа. Royal Senses Spa е един от най-модерните и луксозни спа центрове.

Намаление за ранни записвания - 20% за настаняване в периода 22.04.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 5% за настаняване в периода 22.04.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 5% за настаняване в периода 22.04.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

968лв
789лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-18%
715лв
536лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-25%
6281лв
5268лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-16%
5065лв
4052лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1705лв
1364лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2409лв
2068лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-14%
1198лв
899лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-25%
1553лв
1253лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-19%
1001лв
750лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-25%
1355лв
1105лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-18%
522лв
392лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
775лв
645лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-17%
736лв
603лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-18%
533лв
400лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
715лв
536лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-25%
968лв
789лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-18%
2224лв
1801лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-19%
1693лв
1270лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-25%
1549лв
1263лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
1143лв
858лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-25%
4397лв
3517лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
5805лв
4926лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
962лв
721лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-25%
1215лв
974лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
775лв
645лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-17%
522лв
392лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-25%
2144лв
1715лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
3046лв
2617лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-14%
774лв
631лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-18%
572лв
429лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-25%
968лв
789лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-18%
715лв
536лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-25%
2308лв
1731лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-25%
2916лв
2339лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3463лв
2770лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
4726лв
4033лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
5602лв
4481лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
6942лв
5822лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-16%
1001лв
750лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-25%
1355лв
1105лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-18%
1188лв
950лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-20%
1729лв
1491лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-14%
1085лв
903лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-17%
731лв
548лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-25%
1085лв
903лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-17%
731лв
548лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-25%
731лв
548лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-25%
1085лв
903лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-17%
638лв
478лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-25%
891лв
731лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
2409лв
2068лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-14%
1705лв
1364лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2386лв
1909лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
3372лв
2895лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-14%
1364лв
1091лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1927лв
1654лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-14%
2386лв
1790лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-25%
3372лв
2776лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-18%
3397лв
2717лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
4659лв
3980лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1319лв
1055лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1742лв
1478лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3693лв
2954лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
4956лв
4217лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2916лв
2339лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2308лв
1731лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-25%
1731лв
1298лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-25%
3401лв
2728лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1215лв
974лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
962лв
721лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-25%
2187лв
1754лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2692лв
2019лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-25%
5909лв
4728лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
7327лв
6146лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-16%
5602лв
4481лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
6942лв
5822лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-16%
3401лв
2863лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-16%
2692лв
2154лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-20%
2692лв
2019лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-25%
3401лв
2728лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1346лв
1010лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-25%
1701лв
1364лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
962лв
721лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-25%
1215лв
974лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
581лв
474лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-18%
429лв
322лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-25%
581лв
474лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-18%
429лв
322лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-25%
1085лв
903лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-17%
731лв
548лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-25%
313лв
235лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-25%
418лв
313лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-25%
465лв
387лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-17%
620лв
516лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-17%
313лв
235лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-25%
465лв
387лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-17%
2462лв
1970лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
3725лв
3233лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-13%
1759лв
1407лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
2661лв
2309лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-13%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Royal Paradise Beach Resort & Spa, Royal Paradise Beach Resort & Spa гърция, Royal Paradise Beach Resort & Spa тасос, Royal Paradise Beach Resort & Spa потос, Royal Paradise Beach Resort & Spa цени, Royal Paradise Beach Resort & Spa мнения, Royal Paradise Beach Resort & Spa цени 2023, Royal Paradise Beach Resort & Spa лято 2023, Royal Paradise Beach Resort & Spa ранни записвания, royal paradise beach, royal paradise beach thassos, royal paradise beach tasos, royal paradise beach potos, royal paradise beach greece, royal paradise beach гърция, royal paradise beach тасос, royal paradise beach потос, royal paradise beach 2023, royal paradise beach цени, royal paradise beach мнения, royal paradise beach цени 2023, royal paradise beach лято 2023, royal paradise beach ранни записвания, royal paradise beach last minute, royal paradise beach, royal paradise beach thassos, royal paradise beach tasos, royal paradise beach potos, royal paradise beach greece, royal paradise beach гърция, royal paradise beach тасос, royal paradise beach потос, royal paradise beach 2023, royal paradise beach цени, royal paradise beach мнения, royal paradise beach цени 2023, royal paradise beach лято 2023, royal paradise beach ранни записвания, royal paradise beach last minute, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel гърция, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel тасос, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel потос, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel цени, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel мнения, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel цени 2023, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel лято 2023, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel, royal paradise beach hotel thassos, royal paradise beach hotel tasos, royal paradise beach hotel potos, royal paradise beach hotel greece, royal paradise beach hotel гърция, royal paradise beach hotel тасос, royal paradise beach hotel потос, royal paradise beach hotel 2023, royal paradise beach hotel цени, royal paradise beach hotel мнения, royal paradise beach hotel цени 2023, royal paradise beach hotel лято 2023, royal paradise beach hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel last minute, royal paradise beach hotel, royal paradise beach hotel thassos, royal paradise beach hotel tasos, royal paradise beach hotel potos, royal paradise beach hotel greece, royal paradise beach hotel гърция, royal paradise beach hotel тасос, royal paradise beach hotel потос, royal paradise beach hotel 2023, royal paradise beach hotel цени, royal paradise beach hotel мнения, royal paradise beach hotel цени 2023, royal paradise beach hotel лято 2023, royal paradise beach hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel last minute, роял парадайс, роял парадайс гърция, роял парадайс тасос, роял парадайс потос, роял парадайс цени, роял парадайс мнения, роял парадайс цени 2023, роял парадайс лято 2023, роял парадайс ранни записвания, хотел роял парадайс, хотел роял парадайс гърция, хотел роял парадайс тасос, хотел роял парадайс потос, хотел роял парадайс цени, хотел роял парадайс мнения, хотел роял парадайс цени 2023, хотел роял парадайс лято 2023, хотел роял парадайс ранни записвания, роял парадайс бийч, роял парадайс бийч гърция, роял парадайс бийч тасос, роял парадайс бийч потос, роял парадайс бийч цени, роял парадайс бийч мнения, роял парадайс бийч цени 2023, роял парадайс бийч лято 2023, роял парадайс бийч ранни записвания, хотел роял парадайс бийч, хотел роял парадайс бийч гърция, хотел роял парадайс бийч тасос, хотел роял парадайс бийч потос, хотел роял парадайс бийч цени, хотел роял парадайс бийч мнения, хотел роял парадайс бийч цени 2023, хотел роял парадайс бийч лято 2023, хотел роял парадайс бийч ранни записвания

cache load