bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Royal Paradise Beach Resort & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Royal Paradise Beach Resort & Spa - Остров Тасос, Потос

Промоции в Royal Paradise Beach Resort & Spa, Потос

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.07.2021 - 24.08.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 18% за настаняване в периода 25.08.2021 - 20.09.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 18% за настаняване в периода 08.06.2021 - 30.06.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 17% за настаняване в периода 21.09.2021 - 15.10.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 17% за настаняване в периода 27.04.2021 - 07.06.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

На прекрасно място с абсолютна хармония, в сянката на боровете до златист плаж се крие Royal Paradise Beach Resort & Spa и предлага на гостите си гостоприемство и заслужена почивка. В пет - звездния хотел луксът се конкурира с високото качество на услугите и естетиката. Royal Paradise Beach Resort & Spa е един от най-високо оценените хотели на Тасос. Поддържана голяма територия, изискан дизайн, обширни стаи и удобни апартаменти, големи тераси, интернет, високо качество на обслужване, ресторанти, барове, луксозен спа-център, услуги за деца, спорт. Royal Paradise Beach Resort & Spa е идеалното място за една чудесна семейна почивка с или без деца.

Местоположение на Royal Paradise Beach Resort & Spa, Остров Тасос

Сред магическия пейзаж на остров Тасос с блестящи изумрудени води, зашеметяващи златни плажове, богато морско дъно и мистична аура се намира приказното селище Потос - мечтана дестинация за приключения и експедиции. Хотелът се намира на 29 км от второто фериботно пристанище на Тасос, Скала Принос.
Историята на острова започва много отдавна като финикийска колония, в резултат на експлоатацията на мините от злато и сребро. Тези мини могат да бъдат намерени в най-източната част на острова.
Според една от легндите името на острова произлиза от името на финикийския принц Тасос. Тасос (внук или син на финикийския цар Агенор) в търсене на Европа неговата любима достига до острова. Поради невъзможността да я намери и да се върне без нея, преустановява издирването й. През цялото време принца бил изумен от климата и богатата растителност на острова и това довело до решението му да остане да живее за постоянно там, в чиято чест по-късно е и кръстен.
Друга легенда твърди, че Тасос е острова на Сирените (митични създания с прекрасен глас, от който всеки се очаровал и впоследствие погубвал). По време на известното пътуване на Одисей, Сирените напразно се опитвали да го омагьосат. Говори се, че тези митични създания живеят на остров Тасос.

разстояние до плажа: 60м
разстояние до центъра: 2km

Адрес: Потос, Greece

Удобства в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Удобства на хотела: а ла карт ресторант, лекар (24 часа), химическо чистене, асансьор, интернет (Wireless), услуга пране, паркинг (безплатно), обслужване (24 часа), секретарски услуги, събуждане по телефона.
За децата: Детегледачка (по заявка), детски басейн, детска площадка.
Развлечения: Бар, бар на басейна.
Спортни съоръжения: шах, дартс, гмуркане, плувен басейн (открит), тенис на маса, тенис корт, водни спортове.
Настаняване: 14:30 часа
Освобождаване: 11:45 часа
Гостите на Royal Paradise имат директен достъп до плажа. Водите са плитки и тюркоазено сини, пясъка е фин, а гледката е неустоима. Плажът е подходящ за деца и за гмуркане с шнорхел. На палажа има спасители, шезлонги, душове, възможност за избор на напитки от бара и водни спортове.

Стаи и настаняване в Royal Paradise Beach Resort & Spa

77 стаи и апартамента, напълно оборудвани, всички с модерни съоръжения, отговарят на най-високите изисквания на гостите.
Удобства на стаите: големи двойни или единични легла, някои стаи имат диван, 26'' LCD TV (сателитна & платена телевизия + музикални канали), напълно оборудван мини бар, електронен сейф (безплатен), интернет WiFi (безплатен), автономен климатик, увеличително огледало в банята, огледало за цял ръст, 2 телефона с директно избиране (единия в банята), вана (някои с хидромасаж) или душ-кабина, сешоар, 110-240 V контакт в банята за самобръсначка, кантар, балкон със столове и маса, комарници на прозорците.
Стаи за хора с увреждания (достъп до всички съоръжения и асансьори).

Хранене, ресторанти и барове в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Бюфет-ресторант
Сервира закуска всеки ден на богата шведска маса в (американски стил) с готварско шоу.

Elea A' la Carte/ Gourmet Restaurant
В а ла карт / гурме ресторанта можете да опитате уникални комбинации от местната кухня, които ще очароват и най-взискателния вкус. Ресторантът предлага в същото време прекрасна гледка към маслиновите градини, плажа и Атон.

Isalos лоби бар

Aiolos бар на басейна - покрива района на басейна и всички шезлонги на плажа.

Почивка и забавления в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Открийте Royal Senses Spa, уникален оазис на хармония и възстановяване за тялото и духа. Royal Senses Spa е един от най-модерните и луксозни спа центрове.

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.07.2021 - 24.08.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 18% за настаняване в периода 25.08.2021 - 20.09.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 18% за настаняване в периода 08.06.2021 - 30.06.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 17% за настаняване в периода 21.09.2021 - 15.10.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 17% за настаняване в периода 27.04.2021 - 07.06.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление от дата 22.07.2020

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.


Включена закуска
23.07.
2020 - 07.08.
2020
1 възрастен 216лв

Закуска и вечеря
23.07.
2020 - 07.08.
2020
1 възрастен 256лв
Двойна стая
Включена закуска
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 304лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
346лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
304лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
304лв
3 възрастни 373лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 387лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
452лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
387лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
387лв
3 възрастни 495лв

Включена закуска
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
337лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
337лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
337лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
295лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
362лв

Закуска и вечеря
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
441лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
418лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
418лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
376лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
486лв
Двойна стая роял
Включена закуска
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 328лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
371лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
328лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
328лв
3 възрастни 396лв
Двойна стая роял
Закуска и вечеря
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 409лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
475лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
409лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
409лв
3 възрастни 520лв
Двойна делукс
Включена закуска
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 353лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
394лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
353лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
353лв
3 възрастни 421лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 434лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
499лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
434лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
434лв
3 възрастни 542лв
Suite classic
Включена закуска
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 407лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
450лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
407лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
407лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
450лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
450лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
450лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
450лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
407лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
493лв
3 възрастни 475лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
475лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
517лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
475лв
Suite classic
Закуска и вечеря
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 488лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
553лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
488лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
488лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
553лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
553лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
531лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
531лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
488лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
619лв
3 възрастни 598лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
598лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
664лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
598лв
Апартамент делукс
Включена закуска
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 430лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
472лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
430лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
430лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
472лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
472лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
472лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
472лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
430лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
515лв
3 възрастни 499лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
499лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
542лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
499лв
4 възрастни 567лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 513лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
578лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
513лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
513лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
578лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
578лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
556лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
556лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
513лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
643лв
3 възрастни 621лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
621лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
686лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
621лв
4 възрастни 731лв

Включена закуска
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 526лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
569лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
526лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
526лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
569лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
569лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
569лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
569лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
526лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
612лв
3 възрастни 594лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
594лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
637лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
594лв
4 възрастни 661лв

Закуска и вечеря
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 607лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
673лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
607лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
607лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
673лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
673лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
650лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
650лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
607лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
738лв
3 възрастни 717лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
717лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
783лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
717лв
4 възрастни 825лв

Намаление от дата 06.07.2020


Включена закуска
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
1 възрастен 245лв 173лв 124лв

Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
1 възрастен 286лв 216лв 166лв
Двойна стая
Включена закуска
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 344лв 245лв 182лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
394лв 292лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
344лв 245лв 182лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
344лв 245лв 182лв
3 възрастни 423лв 322лв 241лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 427лв 326лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
497лв 398лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
427лв 326лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
427лв 326лв 265лв
3 възрастни 544лв 445лв 362лв

Включена закуска
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
382лв 281лв 220лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
382лв 281лв 220лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
382лв 281лв 220лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
333лв 234лв 171лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
412лв 310лв 229лв

Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
486лв 385лв 324лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
463лв 362лв 301лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
463лв 362лв 301лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
416лв 315лв 252лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
533лв 432лв 351лв
Двойна стая роял
Включена закуска
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 371лв 261лв 198лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
421лв 308лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
371лв 261лв 198лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
371лв 261лв 198лв
3 възрастни 450лв 337лв 256лв
Двойна стая роял
Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 454лв 342лв 279лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
524лв 412лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
454лв 342лв 279лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
454лв 342лв 279лв
3 възрастни 571лв 459лв 378лв
Двойна делукс
Включена закуска
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 398лв 279лв 218лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
448лв 328лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
398лв 279лв 218лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
398лв 279лв 218лв
3 възрастни 477лв 355лв 274лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 481лв 360лв 299лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
551лв 432лв 371лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
481лв 360лв 299лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
481лв 360лв 299лв
3 възрастни 598лв 479лв 398лв
Suite classic
Включена закуска
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 461лв 342лв 272лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
508лв 389лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
461лв 342лв 272лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
461лв 342лв 272лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
508лв 389лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
508лв 389лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
508лв 389лв 319лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
508лв 389лв 319лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
461лв 342лв 272лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
558лв 439лв 369лв
3 възрастни 538лв 418лв 328лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
538лв 418лв 328лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
587лв 466лв 378лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
538лв 418лв 328лв
Suite classic
Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 542лв 423лв 353лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
614лв 495лв 425лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
542лв 423лв 353лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
542лв 423лв 353лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
614лв 495лв 425лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
614лв 495лв 425лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
592лв 470лв 403лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
592лв 470лв 403лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
542лв 423лв 353лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
684лв 565лв 495лв
3 възрастни 661лв 540лв 452лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
661лв 540лв 452лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
731лв 612лв 524лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
661лв 540лв 452лв
Апартамент делукс
Включена закуска
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 488лв 396лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
535лв 443лв 389лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
488лв 396лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
488лв 396лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
535лв 443лв 389лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
535лв 443лв 389лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
535лв 443лв 389лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
535лв 443лв 389лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
488лв 396лв 342лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
585лв 493лв 439лв
3 възрастни 565лв 472лв 398лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
565лв 472лв 398лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
614лв 520лв 448лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
565лв 472лв 398лв
4 възрастни 643лв 549лв 457лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 569лв 477лв 423лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
641лв 549лв 495лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
569лв 477лв 423лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
569лв 477лв 423лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
641лв 549лв 495лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
641лв 549лв 495лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
619лв 524лв 470лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
619лв 524лв 470лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
569лв 477лв 423лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
711лв 619лв 565лв
3 възрастни 688лв 596лв 522лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
688лв 596лв 522лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
758лв 666лв 592лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
688лв 596лв 522лв
4 възрастни 805лв 713лв 621лв

Включена закуска
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 596лв 461лв 407лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
643лв 508лв 454лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
596лв 461лв 407лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
596лв 461лв 407лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
643лв 508лв 454лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
643лв 508лв 454лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
643лв 508лв 454лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
643лв 508лв 454лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
596лв 461лв 407лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
693лв 558лв 504лв
3 възрастни 673лв 538лв 466лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
673лв 538лв 466лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
722лв 587лв 513лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
673лв 538лв 466лв
4 възрастни 751лв 616лв 522лв

Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 677лв 542лв 488лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
749лв 614лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
677лв 542лв 488лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
677лв 542лв 488лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
749лв 614лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
749лв 614лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
726лв 592лв 538лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
726лв 592лв 538лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
677лв 542лв 488лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
819лв 684лв 630лв
3 възрастни 796лв 661лв 587лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
796лв 661лв 587лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
866лв 731лв 659лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
796лв 661лв 587лв
4 възрастни 913лв 778лв 686лв

Редовна цена


Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
1 възрастен 288лв 205лв 146лв

Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
1 възрастен 328лв 245лв 187лв
Двойна стая
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 405лв 288лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
463лв 344лв 272лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
405лв 288лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
405лв 288лв 214лв
3 възрастни 497лв 378лв 283лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 488лв 369лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
567лв 448лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
488лв 369лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
488лв 369лв 297лв
3 възрастни 619лв 502лв 405лв

Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
448лв 331лв 259лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
448лв 331лв 259лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
448лв 331лв 259лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
391лв 274лв 200лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
484лв 364лв 270лв

Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
553лв 434лв 362лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
531лв 412лв 340лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
531лв 412лв 340лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
475лв 355лв 283лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
605лв 488лв 391лв
Двойна стая роял
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 436лв 306лв 234лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
495лв 362лв 290лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
436лв 306лв 234лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
436лв 306лв 234лв
3 възрастни 529лв 396лв 301лв
Двойна стая роял
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 520лв 387лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
598лв 468лв 394лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
520лв 387лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
520лв 387лв 315лв
3 възрастни 650лв 520лв 423лв
Двойна делукс
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 470лв 328лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
526лв 385лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
470лв 328лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
470лв 328лв 256лв
3 възрастни 560лв 418лв 324лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 551лв 409лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
630лв 490лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
551лв 409лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
551лв 409лв 337лв
3 възрастни 681лв 542лв 445лв
Suite classic
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 542лв 400лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
542лв 400лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
542лв 400лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
542лв 400лв 319лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
655лв 515лв 432лв
3 възрастни 632лв 493лв 387лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
632лв 493лв 387лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
690лв 549лв 443лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
632лв 493лв 387лв
Suite classic
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 623лв 484лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
704лв 562лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
623лв 484лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
623лв 484лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
704лв 562лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
704лв 562лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
679лв 540лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
679лв 540лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
623лв 484лв 400лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
783лв 641лв 560лв
3 възрастни 756лв 614лв 511лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
756лв 614лв 511лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
834лв 695лв 589лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
756лв 614лв 511лв
Апартамент делукс
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 574лв 466лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
574лв 466лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
574лв 466лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
574лв 466лв 400лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
688лв 578лв 515лв
3 възрастни 664лв 556лв 470лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
664лв 556лв 470лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
722лв 612лв 526лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
664лв 556лв 470лв
4 възрастни 756лв 646лв 538лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 655лв 547лв 484лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
735лв 625лв 562лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
655лв 547лв 484лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
655лв 547лв 484лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
735лв 625лв 562лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
735лв 625лв 562лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
713лв 603лв 540лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
713лв 603лв 540лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
655лв 547лв 484лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
814лв 706лв 641лв
3 възрастни 787лв 677лв 592лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
787лв 677лв 592лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
866лв 758лв 670лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
787лв 677лв 592лв
4 възрастни 920лв 810лв 702лв

Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 702лв 542лв 479лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
702лв 542лв 479лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
702лв 542лв 479лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
702лв 542лв 479лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
814лв 655лв 592лв
3 възрастни 792лв 632лв 547лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
792лв 632лв 547лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
848лв 690лв 603лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
792лв 632лв 547лв
4 възрастни 882лв 724лв 614лв

Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 783лв 623лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
861лв 704лв 639лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
783лв 623лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
783лв 623лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
861лв 704лв 639лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
861лв 704лв 639лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
839лв 679лв 616лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
839лв 679лв 616лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
783лв 623лв 560лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
942лв 783лв 720лв
3 възрастни 915лв 756лв 668лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
915лв 756лв 668лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
994лв 834лв 749лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
915лв 756лв 668лв
4 възрастни 1046лв 886лв 778лв

Редовна цена


Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
1 възрастен 299лв 214лв 153лв

Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
1 възрастен 342лв 254лв 196лв
Двойна стая
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 421лв 299лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
481лв 358лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
421лв 299лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
421лв 299лв 223лв
3 възрастни 515лв 394лв 295лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 506лв 385лв 308лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
589лв 466лв 391лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
506лв 385лв 308лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
506лв 385лв 308лв
3 възрастни 643лв 520лв 421лв

Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
466лв 344лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
466лв 344лв 268лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
466лв 344лв 268лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
407лв 283лв 209лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
502лв 378лв 279лв

Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
576лв 452лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
551лв 430лв 353лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
551лв 430лв 353лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
493лв 369лв 295лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
630лв 506лв 407лв
Двойна стая роял
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 454лв 317лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
513лв 376лв 301лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
454лв 317лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
454лв 317лв 243лв
3 възрастни 549лв 412лв 313лв
Двойна стая роял
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 540лв 403лв 326лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
623лв 486лв 409лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
540лв 403лв 326лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
540лв 403лв 326лв
3 възрастни 677лв 540лв 441лв
Двойна делукс
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 488лв 342лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
547лв 400лв 324лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
488лв 342лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
488лв 342лв 265лв
3 възрастни 583лв 436лв 337лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 574лв 425лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
655лв 508лв 434лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
574лв 425лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
574лв 425лв 351лв
3 възрастни 708лв 562лв 463лв
Suite classic
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 562лв 416лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
623лв 477лв 391лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
562лв 416лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
562лв 416лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
623лв 477лв 391лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
623лв 477лв 391лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
623лв 477лв 391лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
623лв 477лв 391лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
562лв 416лв 331лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
681лв 535лв 450лв
3 възрастни 657лв 511лв 403лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
657лв 511лв 403лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
717лв 571лв 461лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
657лв 511лв 403лв
Suite classic
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 648лв 502лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
731лв 585лв 499лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
648лв 502лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
648лв 502лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
731лв 585лв 499лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
731лв 585лв 499лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
706лв 560лв 477лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
706лв 560лв 477лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
648лв 502лв 416лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
814лв 668лв 583лв
3 възрастни 785лв 639лв 531лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
785лв 639лв 531лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
868лв 722лв 612лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
785лв 639лв 531лв
Апартамент делукс
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 596лв 484лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
655лв 542лв 477лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
596лв 484лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
596лв 484лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
655лв 542лв 477лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
655лв 542лв 477лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
655лв 542лв 477лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
655лв 542лв 477лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
596лв 484лв 416лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
715лв 601лв 535лв
3 възрастни 690лв 578лв 488лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
690лв 578лв 488лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
749лв 637лв 547лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
690лв 578лв 488лв
4 възрастни 785лв 673лв 558лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 681лв 567лв 502лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
765лв 650лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
681лв 567лв 502лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
681лв 567лв 502лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
765лв 650лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
765лв 650лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
740лв 628лв 560лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
740лв 628лв 560лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
681лв 567лв 502лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
846лв 733лв 668лв
3 възрастни 819лв 704лв 614лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
819лв 704лв 614лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
902лв 787лв 697лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
819лв 704лв 614лв
4 възрастни 956лв 841лв 729лв

Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 729лв 562лв 497лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
787лв 623лв 556лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
729лв 562лв 497лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
729лв 562лв 497лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
787лв 623лв 556лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
787лв 623лв 556лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
787лв 623лв 556лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
787лв 623лв 556лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
729лв 562лв 497лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
846лв 681лв 614лв
3 възрастни 823лв 657лв 567лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
823лв 657лв 567лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
882лв 717лв 628лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
823лв 657лв 567лв
4 възрастни 918лв 751лв 639лв

Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 814лв 648лв 583лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
895лв 731лв 666лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
814лв 648лв 583лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
814лв 648лв 583лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
895лв 731лв 666лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
895лв 731лв 666лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
873лв 706лв 641лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
873лв 706лв 641лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
814лв 648лв 583лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
978лв 814лв 747лв
3 възрастни 951лв 785лв 695лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
951лв 785лв 695лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
1032лв 868лв 778лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
951лв 785лв 695лв
4 възрастни 1086лв 922лв 810лв

Ранни записвания от 30.05 до 31.12.2020


Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
1 възрастен 110лв 153лв 216лв 153лв 110лв

Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
1 възрастен 151лв 196лв 256лв 196лв 151лв
Двойна стая
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 162лв 216лв 304лв 216лв 162лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
205лв 259лв 346лв 259лв 205лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
162лв 216лв 304лв 216лв 162лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
162лв 216лв 304лв 216лв 162лв
3 възрастни 211лв 283лв 373лв 283лв 211лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 243лв 297лв 387лв 297лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
308лв 362лв 452лв 362лв 308лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
243лв 297лв 387лв 297лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
243лв 297лв 387лв 297лв 243лв
3 възрастни 335лв 407лв 495лв 407лв 335лв

Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
193лв 247лв 337лв 247лв 193лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
193лв 247лв 337лв 247лв 193лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
193лв 247лв 337лв 247лв 193лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
151лв 205лв 295лв 205лв 151лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
202лв 274лв 362лв 274лв 202лв

Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
299лв 353лв 441лв 353лв 299лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
274лв 331лв 418лв 331лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
274лв 331лв 418лв 331лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
234лв 288лв 376лв 288лв 234лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
324лв 396лв 486лв 396лв 324лв
Двойна стая роял
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 175лв 229лв 328лв 229лв 175лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
218лв 272лв 371лв 272лв 218лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
175лв 229лв 328лв 229лв 175лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
175лв 229лв 328лв 229лв 175лв
3 възрастни 225лв 297лв 396лв 297лв 225лв
Двойна стая роял
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 256лв 310лв 409лв 310лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
322лв 376лв 475лв 376лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
256лв 310лв 409лв 310лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
256лв 310лв 409лв 310лв 256лв
3 възрастни 349лв 421лв 520лв 421лв 349лв
Двойна делукс
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 191лв 247лв 353лв 247лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
234лв 290лв 394лв 290лв 234лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
191лв 247лв 353лв 247лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
191лв 247лв 353лв 247лв 191лв
3 възрастни 243лв 315лв 421лв 315лв 243лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 274лв 328лв 434лв 328лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
340лв 394лв 499лв 394лв 340лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
274лв 328лв 434лв 328лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
274лв 328лв 434лв 328лв 274лв
3 възрастни 367лв 436лв 542лв 436лв 367лв
Suite classic
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 241лв 301лв 407лв 301лв 241лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
281лв 344лв 450лв 344лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
241лв 301лв 407лв 301лв 241лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
241лв 301лв 407лв 301лв 241лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
281лв 344лв 450лв 344лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
281лв 344лв 450лв 344лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
281лв 344лв 450лв 344лв 281лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
281лв 344лв 450лв 344лв 281лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
241лв 301лв 407лв 301лв 241лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
324лв 387лв 493лв 387лв 324лв
3 възрастни 290лв 369лв 475лв 369лв 290лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
290лв 369лв 475лв 369лв 290лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
333лв 412лв 517лв 412лв 333лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
290лв 369лв 475лв 369лв 290лв
Suite classic
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 322лв 382лв 488лв 382лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
387лв 448лв 553лв 448лв 387лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
322лв 382лв 488лв 382лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
322лв 382лв 488лв 382лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
387лв 448лв 553лв 448лв 387лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
387лв 448лв 553лв 448лв 387лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
364лв 425лв 531лв 425лв 364лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
364лв 425лв 531лв 425лв 364лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
322лв 382лв 488лв 382лв 322лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
452лв 513лв 619лв 513лв 452лв
3 възрастни 414лв 493лв 598лв 493лв 414лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
414лв 493лв 598лв 493лв 414лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
479лв 558лв 664лв 558лв 479лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
414лв 493лв 598лв 493лв 414лв
Апартамент делукс
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 301лв 349лв 430лв 349лв 301лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
344лв 391лв 472лв 391лв 344лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
301лв 349лв 430лв 349лв 301лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
301лв 349лв 430лв 349лв 301лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
344лв 391лв 472лв 391лв 344лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
344лв 391лв 472лв 391лв 344лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
344лв 391лв 472лв 391лв 344лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
344лв 391лв 472лв 391лв 344лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
301лв 349лв 430лв 349лв 301лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
387лв 434лв 515лв 434лв 387лв
3 възрастни 353лв 416лв 499лв 416лв 353лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
353лв 416лв 499лв 416лв 353лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
394лв 459лв 542лв 459лв 394лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
353лв 416лв 499лв 416лв 353лв
4 възрастни 403лв 486лв 567лв 486лв 403лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 382лв 430лв 513лв 430лв 382лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
448лв 495лв 578лв 495лв 448лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
382лв 430лв 513лв 430лв 382лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
382лв 430лв 513лв 430лв 382лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
448лв 495лв 578лв 495лв 448лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
448лв 495лв 578лв 495лв 448лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
425лв 472лв 556лв 472лв 425лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
425лв 472лв 556лв 472лв 425лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
382лв 430лв 513лв 430лв 382лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
513лв 560лв 643лв 560лв 513лв
3 възрастни 475лв 540лв 621лв 540лв 475лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
475лв 540лв 621лв 540лв 475лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
540лв 605лв 686лв 605лв 540лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
475лв 540лв 621лв 540лв 475лв
4 възрастни 567лв 648лв 731лв 648лв 567лв

Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 360лв 407лв 526лв 407лв 360лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
403лв 450лв 569лв 450лв 403лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
360лв 407лв 526лв 407лв 360лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
360лв 407лв 526лв 407лв 360лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
403лв 450лв 569лв 450лв 403лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
403лв 450лв 569лв 450лв 403лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
403лв 450лв 569лв 450лв 403лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
403лв 450лв 569лв 450лв 403лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
360лв 407лв 526лв 407лв 360лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
443лв 493лв 612лв 493лв 443лв
3 възрастни 409лв 475лв 594лв 475лв 409лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
409лв 475лв 594лв 475лв 409лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
452лв 517лв 637лв 517лв 452лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
409лв 475лв 594лв 475лв 409лв
4 възрастни 461лв 542лв 661лв 542лв 461лв

Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 441лв 488лв 607лв 488лв 441лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
506лв 553лв 673лв 553лв 506лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
441лв 488лв 607лв 488лв 441лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
441лв 488лв 607лв 488лв 441лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
506лв 553лв 673лв 553лв 506лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
506лв 553лв 673лв 553лв 506лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
484лв 531лв 650лв 531лв 484лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
484лв 531лв 650лв 531лв 484лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
441лв 488лв 607лв 488лв 441лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
571лв 619лв 738лв 619лв 571лв
3 възрастни 533лв 598лв 717лв 598лв 533лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
533лв 598лв 717лв 598лв 533лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
598лв 664лв 783лв 664лв 598лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
533лв 598лв 717лв 598лв 533лв
4 възрастни 625лв 706лв 825лв 706лв 625лв

Редовна цена


Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
1 възрастен 146лв 205лв 288лв 205лв 146лв

Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
1 възрастен 187лв 245лв 328лв 245лв 187лв
Двойна стая
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 214лв 288лв 405лв 288лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
272лв 344лв 463лв 344лв 272лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
214лв 288лв 405лв 288лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
214лв 288лв 405лв 288лв 214лв
3 възрастни 283лв 378лв 497лв 378лв 283лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 297лв 369лв 488лв 369лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
376лв 448лв 567лв 448лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
297лв 369лв 488лв 369лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
297лв 369лв 488лв 369лв 297лв
3 възрастни 405лв 502лв 619лв 502лв 405лв

Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
259лв 331лв 448лв 331лв 259лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
259лв 331лв 448лв 331лв 259лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
259лв 331лв 448лв 331лв 259лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
200лв 274лв 391лв 274лв 200лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
270лв 364лв 484лв 364лв 270лв

Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
362лв 434лв 553лв 434лв 362лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
340лв 412лв 531лв 412лв 340лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
340лв 412лв 531лв 412лв 340лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
283лв 355лв 475лв 355лв 283лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
391лв 488лв 605лв 488лв 391лв
Двойна стая роял
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 234лв 306лв 436лв 306лв 234лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
290лв 362лв 495лв 362лв 290лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
234лв 306лв 436лв 306лв 234лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
234лв 306лв 436лв 306лв 234лв
3 възрастни 301лв 396лв 529лв 396лв 301лв
Двойна стая роял
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 315лв 387лв 520лв 387лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
394лв 468лв 598лв 468лв 394лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
315лв 387лв 520лв 387лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
315лв 387лв 520лв 387лв 315лв
3 възрастни 423лв 520лв 650лв 520лв 423лв
Двойна делукс
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 256лв 328лв 470лв 328лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
313лв 385лв 526лв 385лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
256лв 328лв 470лв 328лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
256лв 328лв 470лв 328лв 256лв
3 възрастни 324лв 418лв 560лв 418лв 324лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 337лв 409лв 551лв 409лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
416лв 490лв 630лв 490лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
337лв 409лв 551лв 409лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
337лв 409лв 551лв 409лв 337лв
3 възрастни 445лв 542лв 681лв 542лв 445лв
Suite classic
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 319лв 400лв 542лв 400лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
376лв 459лв 598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
319лв 400лв 542лв 400лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
319лв 400лв 542лв 400лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
376лв 459лв 598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
376лв 459лв 598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
376лв 459лв 598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
376лв 459лв 598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
319лв 400лв 542лв 400лв 319лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
432лв 515лв 655лв 515лв 432лв
3 възрастни 387лв 493лв 632лв 493лв 387лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
387лв 493лв 632лв 493лв 387лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
443лв 549лв 690лв 549лв 443лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
387лв 493лв 632лв 493лв 387лв
Suite classic
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 400лв 484лв 623лв 484лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
481лв 562лв 704лв 562лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
400лв 484лв 623лв 484лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
400лв 484лв 623лв 484лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
481лв 562лв 704лв 562лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
481лв 562лв 704лв 562лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
459лв 540лв 679лв 540лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
459лв 540лв 679лв 540лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
400лв 484лв 623лв 484лв 400лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
560лв 641лв 783лв 641лв 560лв
3 възрастни 511лв 614лв 756лв 614лв 511лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
511лв 614лв 756лв 614лв 511лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
589лв 695лв 834лв 695лв 589лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
511лв 614лв 756лв 614лв 511лв
Апартамент делукс
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 400лв 466лв 574лв 466лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
459лв 522лв 630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
400лв 466лв 574лв 466лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
400лв 466лв 574лв 466лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
459лв 522лв 630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
459лв 522лв 630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
459лв 522лв 630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
459лв 522лв 630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
400лв 466лв 574лв 466лв 400лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
515лв 578лв 688лв 578лв 515лв
3 възрастни 470лв 556лв 664лв 556лв 470лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
470лв 556лв 664лв 556лв 470лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
526лв 612лв 722лв 612лв 526лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
470лв 556лв 664лв 556лв 470лв
4 възрастни 538лв 646лв 756лв 646лв 538лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 484лв 547лв 655лв 547лв 484лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
562лв 625лв 735лв 625лв 562лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
484лв 547лв 655лв 547лв 484лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
484лв 547лв 655лв 547лв 484лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
562лв 625лв 735лв 625лв 562лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
562лв 625лв 735лв 625лв 562лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
540лв 603лв 713лв 603лв 540лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
540лв 603лв 713лв 603лв 540лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
484лв 547лв 655лв 547лв 484лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
641лв 706лв 814лв 706лв 641лв
3 възрастни 592лв 677лв 787лв 677лв 592лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
592лв 677лв 787лв 677лв 592лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
670лв 758лв 866лв 758лв 670лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
592лв 677лв 787лв 677лв 592лв
4 възрастни 702лв 810лв 920лв 810лв 702лв

Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 479лв 542лв 702лв 542лв 479лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
535лв 598лв 758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
479лв 542лв 702лв 542лв 479лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
479лв 542лв 702лв 542лв 479лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
535лв 598лв 758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
535лв 598лв 758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
535лв 598лв 758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
535лв 598лв 758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
479лв 542лв 702лв 542лв 479лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
592лв 655лв 814лв 655лв 592лв
3 възрастни 547лв 632лв 792лв 632лв 547лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
547лв 632лв 792лв 632лв 547лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
603лв 690лв 848лв 690лв 603лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
547лв 632лв 792лв 632лв 547лв
4 възрастни 614лв 724лв 882лв 724лв 614лв

Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 560лв 623лв 783лв 623лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
639лв 704лв 861лв 704лв 639лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
560лв 623лв 783лв 623лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
560лв 623лв 783лв 623лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
639лв 704лв 861лв 704лв 639лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
639лв 704лв 861лв 704лв 639лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
616лв 679лв 839лв 679лв 616лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
616лв 679лв 839лв 679лв 616лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
560лв 623лв 783лв 623лв 560лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
720лв 783лв 942лв 783лв 720лв
3 възрастни 668лв 756лв 915лв 756лв 668лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
668лв 756лв 915лв 756лв 668лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
749лв 834лв 994лв 834лв 749лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
668лв 756лв 915лв 756лв 668лв
4 възрастни 778лв 886лв 1046лв 886лв 778лв
Тагове

Royal Paradise Beach Resort & Spa, Royal Paradise Beach Resort & Spa гърция, Royal Paradise Beach Resort & Spa тасос, Royal Paradise Beach Resort & Spa потос, Royal Paradise Beach Resort & Spa цени, Royal Paradise Beach Resort & Spa мнения, Royal Paradise Beach Resort & Spa цени 2020, Royal Paradise Beach Resort & Spa лято 2020, Royal Paradise Beach Resort & Spa ранни записвания, royal paradise beach, royal paradise beach thassos, royal paradise beach tasos, royal paradise beach potos, royal paradise beach greece, royal paradise beach гърция, royal paradise beach тасос, royal paradise beach потос, royal paradise beach 2020, royal paradise beach цени, royal paradise beach мнения, royal paradise beach цени 2020, royal paradise beach лято 2020, royal paradise beach ранни записвания, royal paradise beach last minute, royal paradise beach, royal paradise beach thassos, royal paradise beach tasos, royal paradise beach potos, royal paradise beach greece, royal paradise beach гърция, royal paradise beach тасос, royal paradise beach потос, royal paradise beach 2020, royal paradise beach цени, royal paradise beach мнения, royal paradise beach цени 2020, royal paradise beach лято 2020, royal paradise beach ранни записвания, royal paradise beach last minute, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel гърция, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel тасос, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel потос, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel цени, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel мнения, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel цени 2020, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel лято 2020, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel, royal paradise beach hotel thassos, royal paradise beach hotel tasos, royal paradise beach hotel potos, royal paradise beach hotel greece, royal paradise beach hotel гърция, royal paradise beach hotel тасос, royal paradise beach hotel потос, royal paradise beach hotel 2020, royal paradise beach hotel цени, royal paradise beach hotel мнения, royal paradise beach hotel цени 2020, royal paradise beach hotel лято 2020, royal paradise beach hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel last minute, royal paradise beach hotel, royal paradise beach hotel thassos, royal paradise beach hotel tasos, royal paradise beach hotel potos, royal paradise beach hotel greece, royal paradise beach hotel гърция, royal paradise beach hotel тасос, royal paradise beach hotel потос, royal paradise beach hotel 2020, royal paradise beach hotel цени, royal paradise beach hotel мнения, royal paradise beach hotel цени 2020, royal paradise beach hotel лято 2020, royal paradise beach hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel last minute, роял парадайс, роял парадайс гърция, роял парадайс тасос, роял парадайс потос, роял парадайс цени, роял парадайс мнения, роял парадайс цени 2020, роял парадайс лято 2020, роял парадайс ранни записвания, хотел роял парадайс, хотел роял парадайс гърция, хотел роял парадайс тасос, хотел роял парадайс потос, хотел роял парадайс цени, хотел роял парадайс мнения, хотел роял парадайс цени 2020, хотел роял парадайс лято 2020, хотел роял парадайс ранни записвания, роял парадайс бийч, роял парадайс бийч гърция, роял парадайс бийч тасос, роял парадайс бийч потос, роял парадайс бийч цени, роял парадайс бийч мнения, роял парадайс бийч цени 2020, роял парадайс бийч лято 2020, роял парадайс бийч ранни записвания, хотел роял парадайс бийч, хотел роял парадайс бийч гърция, хотел роял парадайс бийч тасос, хотел роял парадайс бийч потос, хотел роял парадайс бийч цени, хотел роял парадайс бийч мнения, хотел роял парадайс бийч цени 2020, хотел роял парадайс бийч лято 2020, хотел роял парадайс бийч ранни записвания

read /usr/hosting/ebusiness-bg/hotel.ebusiness.bg/cached_pages_standalone/5120ac870c2d25bf37bb3dc466f8935d