bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Royal Paradise Beach Resort & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Royal Paradise Beach Resort & Spa - Остров Тасос, Потос

Промоции в Royal Paradise Beach Resort & Spa, Потос

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 23.09.2019 - 29.09.2019 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 14% за настаняване в периода 30.09.2019 - 11.10.2019 , за резервации, направени преди 07.10.2019 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

На прекрасно място с абсолютна хармония, в сянката на боровете до златист плаж се крие Royal Paradise Beach Resort & Spa и предлага на гостите си гостоприемство и заслужена почивка. В пет - звездния хотел луксът се конкурира с високото качество на услугите и естетиката. Royal Paradise Beach Resort & Spa е един от най-високо оценените хотели на Тасос. Поддържана голяма територия, изискан дизайн, обширни стаи и удобни апартаменти, големи тераси, интернет, високо качество на обслужване, ресторанти, барове, луксозен спа-център, услуги за деца, спорт. Royal Paradise Beach Resort & Spa е идеалното място за една чудесна семейна почивка с или без деца.

Местоположение на Royal Paradise Beach Resort & Spa, Остров Тасос

Сред магическия пейзаж на остров Тасос с блестящи изумрудени води, зашеметяващи златни плажове, богато морско дъно и мистична аура се намира приказното селище Потос - мечтана дестинация за приключения и експедиции. Хотелът се намира на 29 км от второто фериботно пристанище на Тасос, Скала Принос.
Историята на острова започва много отдавна като финикийска колония, в резултат на експлоатацията на мините от злато и сребро. Тези мини могат да бъдат намерени в най-източната част на острова.
Според една от легндите името на острова произлиза от името на финикийския принц Тасос. Тасос (внук или син на финикийския цар Агенор) в търсене на Европа неговата любима достига до острова. Поради невъзможността да я намери и да се върне без нея, преустановява издирването й. През цялото време принца бил изумен от климата и богатата растителност на острова и това довело до решението му да остане да живее за постоянно там, в чиято чест по-късно е и кръстен.
Друга легенда твърди, че Тасос е острова на Сирените (митични създания с прекрасен глас, от който всеки се очаровал и впоследствие погубвал). По време на известното пътуване на Одисей, Сирените напразно се опитвали да го омагьосат. Говори се, че тези митични създания живеят на остров Тасос.

разстояние до плажа: 60м
разстояние до центъра: 2km

Адрес: Потос, Greece

Удобства в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Удобства на хотела: а ла карт ресторант, лекар (24 часа), химическо чистене, асансьор, интернет (Wireless), услуга пране, паркинг (безплатно), обслужване (24 часа), секретарски услуги, събуждане по телефона.
За децата: Детегледачка (по заявка), детски басейн, детска площадка.
Развлечения: Бар, бар на басейна.
Спортни съоръжения: шах, дартс, гмуркане, плувен басейн (открит), тенис на маса, тенис корт, водни спортове.
Настаняване: 14:30 часа
Освобождаване: 11:45 часа
Гостите на Royal Paradise имат директен достъп до плажа. Водите са плитки и тюркоазено сини, пясъка е фин, а гледката е неустоима. Плажът е подходящ за деца и за гмуркане с шнорхел. На палажа има спасители, шезлонги, душове, възможност за избор на напитки от бара и водни спортове.

Стаи и настаняване в Royal Paradise Beach Resort & Spa

77 стаи и апартамента, напълно оборудвани, всички с модерни съоръжения, отговарят на най-високите изисквания на гостите.
Удобства на стаите: големи двойни или единични легла, някои стаи имат диван, 26'' LCD TV (сателитна & платена телевизия + музикални канали), напълно оборудван мини бар, електронен сейф (безплатен), интернет WiFi (безплатен), автономен климатик, увеличително огледало в банята, огледало за цял ръст, 2 телефона с директно избиране (единия в банята), вана (някои с хидромасаж) или душ-кабина, сешоар, 110-240 V контакт в банята за самобръсначка, кантар, балкон със столове и маса, комарници на прозорците.
Стаи за хора с увреждания (достъп до всички съоръжения и асансьори).

Хранене, ресторанти и барове в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Бюфет-ресторант
Сервира закуска всеки ден на богата шведска маса в (американски стил) с готварско шоу.

Elea A' la Carte/ Gourmet Restaurant
В а ла карт / гурме ресторанта можете да опитате уникални комбинации от местната кухня, които ще очароват и най-взискателния вкус. Ресторантът предлага в същото време прекрасна гледка към маслиновите градини, плажа и Атон.

Isalos лоби бар

Aiolos бар на басейна - покрива района на басейна и всички шезлонги на плажа.

Почивка и забавления в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Открийте Royal Senses Spa, уникален оазис на хармония и възстановяване за тялото и духа. Royal Senses Spa е един от най-модерните и луксозни спа центрове.

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 23.09.2019 - 29.09.2019 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 14% за настаняване в периода 30.09.2019 - 11.10.2019 , за резервации, направени преди 07.10.2019 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление от дата 07.06.2019

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Двойна стая
Включена закуска
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 198лв 175лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
198лв 175лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
227лв 205лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
198лв 175лв
3 възрастни 268лв 236лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 238лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
238лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
277лв 254лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
238лв 214лв
3 възрастни 319лв 288лв
Двойна стая роял
Включена закуска
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 223лв 198лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
223лв 198лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
252лв 225лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
223лв 198лв
3 възрастни 301лв 265лв
Двойна стая роял
Закуска и вечеря
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 261лв 234лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
261лв 234лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
297лв 272лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
261лв 234лв
3 възрастни 351лв 317лв
Двойна делукс
Включена закуска
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 261лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
261лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
288лв 259лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
261лв 232лв
3 възрастни 351лв 310лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 297лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
297лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
335лв 306лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
297лв 268лв
3 възрастни 400лв 362лв
Апартамент
Включена закуска
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 335лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
335лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
335лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
335лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
335лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
335лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
335лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
2 деца 3-6 г.
409лв 371лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
335лв 297лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
335лв 297лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
335лв 297лв
2 възрастни,
3 деца 0-2 г.
335лв 297лв
2 възрастни,
3 деца 7-11 г.
409лв 371лв
3 възрастни 452лв 400лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
452лв 400лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
452лв 400лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
452лв 400лв
3 възрастни,
2 деца 7-11 г.
452лв 400лв
3 възрастни,
2 деца 0-2 г.
452лв 400лв
Апартамент
Закуска и вечеря
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 371лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
371лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
371лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
371лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
371лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
371лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
371лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
2 деца 3-6 г.
454лв 418лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
371лв 335лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
371лв 335лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
371лв 335лв
2 възрастни,
3 деца 0-2 г.
371лв 335лв
2 възрастни,
3 деца 7-11 г.
454лв 418лв
3 възрастни 502лв 452лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
502лв 452лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
502лв 452лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
502лв 452лв
3 възрастни,
2 деца 7-11 г.
502лв 452лв
3 възрастни,
2 деца 0-2 г.
502лв 452лв
Апартамент делукс
Включена закуска
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 484лв 432лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
484лв 432лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
484лв 432лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
484лв 432лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
484лв 432лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
484лв 432лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
484лв 432лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
2 деца 3-6 г.
558лв 506лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
484лв 432лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
484лв 432лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
484лв 432лв
2 възрастни,
3 деца 0-2 г.
484лв 432лв
2 възрастни,
3 деца 7-11 г.
558лв 506лв
3 възрастни 652лв 583лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
652лв 583лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
652лв 583лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
652лв 583лв
3 възрастни,
2 деца 7-11 г.
652лв 583лв
3 възрастни,
2 деца 0-2 г.
652лв 583лв
4 възрастни 821лв 731лв
4 възрастни,
1 дете 3-6 г.
821лв 731лв
4 възрастни,
1 дете 7-11 г.
821лв 731лв
4 възрастни,
1 дете 0-2 г.
821лв 731лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 520лв 468лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
520лв 468лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
520лв 468лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
520лв 468лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
520лв 468лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
520лв 468лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
520лв 468лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
2 деца 3-6 г.
603лв 551лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
520лв 468лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
520лв 468лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
520лв 468лв
2 възрастни,
3 деца 0-2 г.
520лв 468лв
2 възрастни,
3 деца 7-11 г.
603лв 551лв
3 възрастни 702лв 632лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
702лв 632лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
702лв 632лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
702лв 632лв
3 възрастни,
2 деца 7-11 г.
702лв 632лв
3 възрастни,
2 деца 0-2 г.
702лв 632лв
4 възрастни 884лв 796лв
4 възрастни,
1 дете 3-6 г.
884лв 796лв
4 възрастни,
1 дете 7-11 г.
884лв 796лв
4 възрастни,
1 дете 0-2 г.
884лв 796лв

Редовна цена

Двойна стая супериор
Включена закуска
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
337лв 430лв 452лв 430лв 337лв 268лв 241лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
378лв 472лв 495лв 472лв 360лв 290лв 263лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
378лв 472лв 495лв 472лв 360лв 290лв 263лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
337лв 430лв 452лв 430лв 337лв 268лв 241лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
432лв 524лв 549лв 524лв 396лв 326лв 297лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
301лв 396лв 418лв 396лв 301лв 232лв 205лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
407лв 533лв 565лв 533лв 407лв 315лв 277лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
461лв 587лв 616лв 587лв 443лв 349лв 310лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
407лв 533лв 565лв 533лв 407лв 315лв 277лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
396лв 499лв 522лв 499лв 396лв 326лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
436лв 540лв 565лв 540лв 418лв 349лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
436лв 540лв 565лв 540лв 418лв 349лв 322лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
396лв 499лв 522лв 499лв 396лв 326лв 297лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
502лв 607лв 632лв 607лв 463лв 396лв 367лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
349лв 450лв 475лв 450лв 349лв 279лв 252лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
470лв 607лв 639лв 607лв 470лв 376лв 340лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
535лв 675лв 706лв 675лв 517лв 423лв 385лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
470лв 607лв 639лв 607лв 470лв 376лв 340лв
Двойна стая
Включена закуска
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 301лв 396лв 418лв 396лв 301лв 232лв 205лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
301лв 396лв 418лв 396лв 301лв 232лв 205лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
355лв 448лв 472лв 448лв 337лв 268лв 241лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
301лв 396лв 418лв 396лв 301лв 232лв 205лв
3 възрастни 407лв 533лв 565лв 533лв 407лв 315лв 277лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 349лв 450лв 475лв 450лв 349лв 279лв 252лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
349лв 450лв 475лв 450лв 349лв 279лв 252лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
414лв 517лв 540лв 517лв 396лв 326лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
349лв 450лв 475лв 450лв 349лв 279лв 252лв
3 възрастни 470лв 607лв 639лв 607лв 470лв 376лв 340лв
Double room for sgl
Включена закуска
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
1 възрастен 256лв 355лв 376лв 355лв 256лв 198лв 175лв
1 възрастен,
1 дете 3-6 г.
256лв 355лв 376лв 355лв 256лв 198лв 175лв
1 възрастен,
1 дете 0-2 г.
256лв 355лв 376лв 355лв 256лв 198лв 175лв
Double room for sgl
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
1 възрастен 281лв 382лв 405лв 382лв 281лв 220лв 198лв
1 възрастен,
1 дете 3-6 г.
281лв 382лв 405лв 382лв 281лв 220лв 198лв
1 възрастен,
1 дете 0-2 г.
281лв 382лв 405лв 382лв 281лв 220лв 198лв
Двойна стая роял
Включена закуска
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 349лв 463лв 511лв 463лв 349лв 279лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
349лв 463лв 511лв 463лв 349лв 279лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
403лв 517лв 565лв 517лв 382лв 315лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
349лв 463лв 511лв 463лв 349лв 279лв 247лв
3 възрастни 470лв 628лв 688лв 628лв 470лв 376лв 333лв
Двойна стая роял
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 396лв 520лв 567лв 520лв 396лв 326лв 292лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
396лв 520лв 567лв 520лв 396лв 326лв 292лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
459лв 587лв 634лв 587лв 441лв 371лв 340лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
396лв 520лв 567лв 520лв 396лв 326лв 292лв
3 възрастни 533лв 702лв 765лв 702лв 533лв 439лв 396лв
Double deluxe 4 pax
Включена закуска
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
488лв 628лв 673лв 628лв 488лв 396лв 358лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
488лв 628лв 673лв 628лв 488лв 396лв 358лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
488лв 628лв 673лв 628лв 488лв 396лв 358лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
488лв 628лв 673лв 628лв 488лв 396лв 358лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
540лв 679лв 726лв 679лв 522лв 430лв 394лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
418лв 558лв 603лв 558лв 418лв 326лв 288лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
565лв 751лв 814лв 751лв 565лв 439лв 389лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
616лв 805лв 868лв 805лв 598лв 475лв 423лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
565лв 751лв 814лв 751лв 565лв 439лв 389лв
Double deluxe 4 pax
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
547лв 695лв 742лв 695лв 547лв 452лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
547лв 695лв 742лв 695лв 547лв 452лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
547лв 695лв 742лв 695лв 547лв 452лв 416лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
547лв 695лв 742лв 695лв 547лв 452лв 416лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
610лв 762лв 810лв 762лв 592лв 499лв 461лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
463лв 612лв 659лв 612лв 463лв 371лв 335лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
628лв 828лв 888лв 828лв 628лв 502лв 452лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
690лв 893лв 956лв 893лв 673лв 549лв 497лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
628лв 828лв 888лв 828лв 628лв 502лв 452лв
Двойна делукс
Включена закуска
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 418лв 558лв 603лв 558лв 418лв 326лв 288лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
418лв 558лв 603лв 558лв 418лв 326лв 288лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
472лв 610лв 657лв 610лв 452лв 360лв 324лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
418лв 558лв 603лв 558лв 418лв 326лв 288лв
3 възрастни 565лв 751лв 814лв 751лв 565лв 439лв 389лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 463лв 612лв 659лв 612лв 463лв 371лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
463лв 612лв 659лв 612лв 463лв 371лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
529лв 679лв 726лв 679лв 511лв 418лв 380лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
463лв 612лв 659лв 612лв 463лв 371лв 335лв
3 възрастни 628лв 828лв 888лв 828лв 628лв 502лв 452лв
Апартамент
Включена закуска
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 603лв 789лв 882лв 789лв 603лв 418лв 371лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
603лв 789лв 882лв 789лв 603лв 418лв 371лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
603лв 789лв 882лв 789лв 603лв 418лв 371лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
603лв 789лв 882лв 789лв 603лв 418лв 371лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
603лв 789лв 882лв 789лв 603лв 418лв 371лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
603лв 789лв 882лв 789лв 603лв 418лв 371лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
603лв 789лв 882лв 789лв 603лв 418лв 371лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
2 деца 3-6 г.
695лв 882лв 974лв 882лв 695лв 511лв 463лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
603лв 789лв 882лв 789лв 603лв 418лв 371лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
603лв 789лв 882лв 789лв 603лв 418лв 371лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
603лв 789лв 882лв 789лв 603лв 418лв 371лв
2 възрастни,
3 деца 0-2 г.
603лв 789лв 882лв 789лв 603лв 418лв 371лв
2 възрастни,
3 деца 7-11 г.
695лв 882лв 974лв 882лв 695лв 511лв 463лв
3 възрастни 814лв 1064лв 1190лв 1064лв 814лв 565лв 502лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
814лв 1064лв 1190лв 1064лв 814лв 565лв 502лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
814лв 1064лв 1190лв 1064лв 814лв 565лв 502лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
814лв 1064лв 1190лв 1064лв 814лв 565лв 502лв
3 възрастни,
2 деца 7-11 г.
814лв 1064лв 1190лв 1064лв 814лв 565лв 502лв
3 възрастни,
2 деца 0-2 г.
814лв 1064лв 1190лв 1064лв 814лв 565лв 502лв
Апартамент
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 650лв 843лв 938лв 843лв 650лв 463лв 418лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
650лв 843лв 938лв 843лв 650лв 463лв 418лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
650лв 843лв 938лв 843лв 650лв 463лв 418лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
650лв 843лв 938лв 843лв 650лв 463лв 418лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
650лв 843лв 938лв 843лв 650лв 463лв 418лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
650лв 843лв 938лв 843лв 650лв 463лв 418лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
650лв 843лв 938лв 843лв 650лв 463лв 418лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
2 деца 3-6 г.
753лв 949лв 1041лв 949лв 753лв 569лв 522лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
650лв 843лв 938лв 843лв 650лв 463лв 418лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
650лв 843лв 938лв 843лв 650лв 463лв 418лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
650лв 843лв 938лв 843лв 650лв 463лв 418лв
2 възрастни,
3 деца 0-2 г.
650лв 843лв 938лв 843лв 650лв 463лв 418лв
2 възрастни,
3 деца 7-11 г.
753лв 949лв 1041лв 949лв 753лв 569лв 522лв
3 възрастни 877лв 1140лв 1264лв 1140лв 877лв 628лв 565лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
877лв 1140лв 1264лв 1140лв 877лв 628лв 565лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
877лв 1140лв 1264лв 1140лв 877лв 628лв 565лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
877лв 1140лв 1264лв 1140лв 877лв 628лв 565лв
3 възрастни,
2 деца 7-11 г.
877лв 1140лв 1264лв 1140лв 877лв 628лв 565лв
3 възрастни,
2 деца 0-2 г.
877лв 1140лв 1264лв 1140лв 877лв 628лв 565лв
Апартамент делукс
Включена закуска
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 789лв 1021лв 1113лв 1021лв 789лв 603лв 538лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
789лв 1021лв 1113лв 1021лв 789лв 603лв 538лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
789лв 1021лв 1113лв 1021лв 789лв 603лв 538лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
789лв 1021лв 1113лв 1021лв 789лв 603лв 538лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
789лв 1021лв 1113лв 1021лв 789лв 603лв 538лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
789лв 1021лв 1113лв 1021лв 789лв 603лв 538лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
789лв 1021лв 1113лв 1021лв 789лв 603лв 538лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
2 деца 3-6 г.
882лв 1113лв 1206лв 1113лв 882лв 695лв 632лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
789лв 1021лв 1113лв 1021лв 789лв 603лв 538лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
789лв 1021лв 1113лв 1021лв 789лв 603лв 538лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
789лв 1021лв 1113лв 1021лв 789лв 603лв 538лв
2 възрастни,
3 деца 0-2 г.
789лв 1021лв 1113лв 1021лв 789лв 603лв 538лв
2 възрастни,
3 деца 7-11 г.
882лв 1113лв 1206лв 1113лв 882лв 695лв 632лв
3 възрастни 1064лв 1376лв 1502лв 1376лв 1064лв 814лв 726лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
1064лв 1376лв 1502лв 1376лв 1064лв 814лв 726лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
1064лв 1376лв 1502лв 1376лв 1064лв 814лв 726лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
1064лв 1376лв 1502лв 1376лв 1064лв 814лв 726лв
3 възрастни,
2 деца 7-11 г.
1064лв 1376лв 1502лв 1376лв 1064лв 814лв 726лв
3 възрастни,
2 деца 0-2 г.
1064лв 1376лв 1502лв 1376лв 1064лв 814лв 726лв
4 възрастни 1341лв 1734лв 1892лв 1734лв 1341лв 1026лв 915лв
4 възрастни,
1 дете 3-6 г.
1341лв 1734лв 1892лв 1734лв 1341лв 1026лв 915лв
4 възрастни,
1 дете 7-11 г.
1341лв 1734лв 1892лв 1734лв 1341лв 1026лв 915лв
4 възрастни,
1 дете 0-2 г.
1341лв 1734лв 1892лв 1734лв 1341лв 1026лв 915лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 834лв 1075лв 1170лв 1075лв 834лв 650лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
834лв 1075лв 1170лв 1075лв 834лв 650лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
834лв 1075лв 1170лв 1075лв 834лв 650лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
834лв 1075лв 1170лв 1075лв 834лв 650лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
834лв 1075лв 1170лв 1075лв 834лв 650лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
834лв 1075лв 1170лв 1075лв 834лв 650лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
834лв 1075лв 1170лв 1075лв 834лв 650лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
2 деца 3-6 г.
940лв 1181лв 1273лв 1181лв 940лв 753лв 688лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
834лв 1075лв 1170лв 1075лв 834лв 650лв 585лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
834лв 1075лв 1170лв 1075лв 834лв 650лв 585лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
834лв 1075лв 1170лв 1075лв 834лв 650лв 585лв
2 възрастни,
3 деца 0-2 г.
834лв 1075лв 1170лв 1075лв 834лв 650лв 585лв
2 възрастни,
3 деца 7-11 г.
940лв 1181лв 1273лв 1181лв 940лв 753лв 688лв
3 възрастни 1127лв 1453лв 1577лв 1453лв 1127лв 877лв 789лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
1127лв 1453лв 1577лв 1453лв 1127лв 877лв 789лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
1127лв 1453лв 1577лв 1453лв 1127лв 877лв 789лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
1127лв 1453лв 1577лв 1453лв 1127лв 877лв 789лв
3 възрастни,
2 деца 7-11 г.
1127лв 1453лв 1577лв 1453лв 1127лв 877лв 789лв
3 възрастни,
2 деца 0-2 г.
1127лв 1453лв 1577лв 1453лв 1127лв 877лв 789лв
4 възрастни 1419лв 1829лв 1986лв 1829лв 1419лв 1104лв 994лв
4 възрастни,
1 дете 3-6 г.
1419лв 1829лв 1986лв 1829лв 1419лв 1104лв 994лв
4 възрастни,
1 дете 7-11 г.
1419лв 1829лв 1986лв 1829лв 1419лв 1104лв 994лв
4 възрастни,
1 дете 0-2 г.
1419лв 1829лв 1986лв 1829лв 1419лв 1104лв 994лв
Suite vip
Включена закуска
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 882лв 1113лв 1206лв 1113лв 882лв 695лв 623лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
882лв 1113лв 1206лв 1113лв 882лв 695лв 623лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
882лв 1113лв 1206лв 1113лв 882лв 695лв 623лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
882лв 1113лв 1206лв 1113лв 882лв 695лв 623лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
882лв 1113лв 1206лв 1113лв 882лв 695лв 623лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
882лв 1113лв 1206лв 1113лв 882лв 695лв 623лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
882лв 1113лв 1206лв 1113лв 882лв 695лв 623лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
2 деца 3-6 г.
974лв 1206лв 1298лв 1206лв 974лв 789лв 715лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
882лв 1113лв 1206лв 1113лв 882лв 695лв 623лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
882лв 1113лв 1206лв 1113лв 882лв 695лв 623лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
882лв 1113лв 1206лв 1113лв 882лв 695лв 623лв
2 възрастни,
3 деца 0-2 г.
882лв 1113лв 1206лв 1113лв 882лв 695лв 623лв
2 възрастни,
3 деца 7-11 г.
974лв 1206лв 1298лв 1206лв 974лв 789лв 715лв
3 възрастни 1190лв 1502лв 1628лв 1502лв 1190лв 940лв 839лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
1190лв 1502лв 1628лв 1502лв 1190лв 940лв 839лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
1190лв 1502лв 1628лв 1502лв 1190лв 940лв 839лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
1190лв 1502лв 1628лв 1502лв 1190лв 940лв 839лв
3 възрастни,
2 деца 7-11 г.
1190лв 1502лв 1628лв 1502лв 1190лв 940лв 839лв
3 възрастни,
2 деца 0-2 г.
1190лв 1502лв 1628лв 1502лв 1190лв 940лв 839лв
4 възрастни 1498лв 1892лв 2049лв 1892лв 1498лв 1183лв 1057лв
4 възрастни,
1 дете 3-6 г.
1498лв 1892лв 2049лв 1892лв 1498лв 1183лв 1057лв
4 възрастни,
1 дете 7-11 г.
1498лв 1892лв 2049лв 1892лв 1498лв 1183лв 1057лв
4 възрастни,
1 дете 0-2 г.
1498лв 1892лв 2049лв 1892лв 1498лв 1183лв 1057лв
Suite vip
Закуска и вечеря
10.06.
2019 - 28.06.
2019
29.06.
2019 - 26.07.
2019
27.07.
2019 - 25.08.
2019
26.08.
2019 - 08.09.
2019
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 29.09.
2019
30.09.
2019 - 11.10.
2019
2 възрастни 927лв 1170лв 1262лв 1170лв 927лв 742лв 668лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
927лв 1170лв 1262лв 1170лв 927лв 742лв 668лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
927лв 1170лв 1262лв 1170лв 927лв 742лв 668лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
927лв 1170лв 1262лв 1170лв 927лв 742лв 668лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
927лв 1170лв 1262лв 1170лв 927лв 742лв 668лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
927лв 1170лв 1262лв 1170лв 927лв 742лв 668лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
927лв 1170лв 1262лв 1170лв 927лв 742лв 668лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
2 деца 3-6 г.
1032лв 1273лв 1365лв 1273лв 1032лв 846лв 771лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
927лв 1170лв 1262лв 1170лв 927лв 742лв 668лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
927лв 1170лв 1262лв 1170лв 927лв 742лв 668лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
927лв 1170лв 1262лв 1170лв 927лв 742лв 668лв
2 възрастни,
3 деца 0-2 г.
927лв 1170лв 1262лв 1170лв 927лв 742лв 668лв
2 възрастни,
3 деца 7-11 г.
1032лв 1273лв 1365лв 1273лв 1032лв 846лв 771лв
3 възрастни 1253лв 1577лв 1703лв 1577лв 1253лв 1001лв 902лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
1253лв 1577лв 1703лв 1577лв 1253лв 1001лв 902лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
1253лв 1577лв 1703лв 1577лв 1253лв 1001лв 902лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
1253лв 1577лв 1703лв 1577лв 1253лв 1001лв 902лв
3 възрастни,
2 деца 7-11 г.
1253лв 1577лв 1703лв 1577лв 1253лв 1001лв 902лв
3 възрастни,
2 деца 0-2 г.
1253лв 1577лв 1703лв 1577лв 1253лв 1001лв 902лв
4 възрастни 1577лв 1986лв 2143лв 1986лв 1577лв 1262лв 1136лв
4 възрастни,
1 дете 3-6 г.
1577лв 1986лв 2143лв 1986лв 1577лв 1262лв 1136лв
4 възрастни,
1 дете 7-11 г.
1577лв 1986лв 2143лв 1986лв 1577лв 1262лв 1136лв
4 възрастни,
1 дете 0-2 г.
1577лв 1986лв 2143лв 1986лв 1577лв 1262лв 1136лв
Тагове

Royal Paradise Beach Resort & Spa, Royal Paradise Beach Resort & Spa гърция, Royal Paradise Beach Resort & Spa тасос, Royal Paradise Beach Resort & Spa потос, Royal Paradise Beach Resort & Spa цени, Royal Paradise Beach Resort & Spa мнения, Royal Paradise Beach Resort & Spa цени 2019, Royal Paradise Beach Resort & Spa лято 2019, Royal Paradise Beach Resort & Spa ранни записвания, royal paradise beach, royal paradise beach thassos, royal paradise beach tasos, royal paradise beach potos, royal paradise beach greece, royal paradise beach гърция, royal paradise beach тасос, royal paradise beach потос, royal paradise beach 2019, royal paradise beach цени, royal paradise beach мнения, royal paradise beach цени 2019, royal paradise beach лято 2019, royal paradise beach ранни записвания, royal paradise beach last minute, royal paradise beach, royal paradise beach thassos, royal paradise beach tasos, royal paradise beach potos, royal paradise beach greece, royal paradise beach гърция, royal paradise beach тасос, royal paradise beach потос, royal paradise beach 2019, royal paradise beach цени, royal paradise beach мнения, royal paradise beach цени 2019, royal paradise beach лято 2019, royal paradise beach ранни записвания, royal paradise beach last minute, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel гърция, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel тасос, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel потос, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel цени, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel мнения, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel цени 2019, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel лято 2019, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel, royal paradise beach hotel thassos, royal paradise beach hotel tasos, royal paradise beach hotel potos, royal paradise beach hotel greece, royal paradise beach hotel гърция, royal paradise beach hotel тасос, royal paradise beach hotel потос, royal paradise beach hotel 2019, royal paradise beach hotel цени, royal paradise beach hotel мнения, royal paradise beach hotel цени 2019, royal paradise beach hotel лято 2019, royal paradise beach hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel last minute, royal paradise beach hotel, royal paradise beach hotel thassos, royal paradise beach hotel tasos, royal paradise beach hotel potos, royal paradise beach hotel greece, royal paradise beach hotel гърция, royal paradise beach hotel тасос, royal paradise beach hotel потос, royal paradise beach hotel 2019, royal paradise beach hotel цени, royal paradise beach hotel мнения, royal paradise beach hotel цени 2019, royal paradise beach hotel лято 2019, royal paradise beach hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel last minute, роял парадайс, роял парадайс гърция, роял парадайс тасос, роял парадайс потос, роял парадайс цени, роял парадайс мнения, роял парадайс цени 2019, роял парадайс лято 2019, роял парадайс ранни записвания, хотел роял парадайс, хотел роял парадайс гърция, хотел роял парадайс тасос, хотел роял парадайс потос, хотел роял парадайс цени, хотел роял парадайс мнения, хотел роял парадайс цени 2019, хотел роял парадайс лято 2019, хотел роял парадайс ранни записвания, роял парадайс бийч, роял парадайс бийч гърция, роял парадайс бийч тасос, роял парадайс бийч потос, роял парадайс бийч цени, роял парадайс бийч мнения, роял парадайс бийч цени 2019, роял парадайс бийч лято 2019, роял парадайс бийч ранни записвания, хотел роял парадайс бийч, хотел роял парадайс бийч гърция, хотел роял парадайс бийч тасос, хотел роял парадайс бийч потос, хотел роял парадайс бийч цени, хотел роял парадайс бийч мнения, хотел роял парадайс бийч цени 2019, хотел роял парадайс бийч лято 2019, хотел роял парадайс бийч ранни записвания