bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Royal Paradise Beach Resort & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Royal Paradise Beach Resort & Spa - Остров Тасос, Потос

Промоции в Royal Paradise Beach Resort & Spa, Потос

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.07.2021 - 24.08.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 18% за настаняване в периода 25.08.2021 - 20.09.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 18% за настаняване в периода 08.06.2021 - 30.06.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 17% за настаняване в периода 21.09.2021 - 15.10.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 17% за настаняване в периода 27.04.2021 - 07.06.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

На прекрасно място с абсолютна хармония, в сянката на боровете до златист плаж се крие Royal Paradise Beach Resort & Spa и предлага на гостите си гостоприемство и заслужена почивка. В пет - звездния хотел луксът се конкурира с високото качество на услугите и естетиката. Royal Paradise Beach Resort & Spa е един от най-високо оценените хотели на Тасос. Поддържана голяма територия, изискан дизайн, обширни стаи и удобни апартаменти, големи тераси, интернет, високо качество на обслужване, ресторанти, барове, луксозен спа-център, услуги за деца, спорт. Royal Paradise Beach Resort & Spa е идеалното място за една чудесна семейна почивка с или без деца.

Местоположение на Royal Paradise Beach Resort & Spa, Остров Тасос

Сред магическия пейзаж на остров Тасос с блестящи изумрудени води, зашеметяващи златни плажове, богато морско дъно и мистична аура се намира приказното селище Потос - мечтана дестинация за приключения и експедиции. Хотелът се намира на 29 км от второто фериботно пристанище на Тасос, Скала Принос.
Историята на острова започва много отдавна като финикийска колония, в резултат на експлоатацията на мините от злато и сребро. Тези мини могат да бъдат намерени в най-източната част на острова.
Според една от легндите името на острова произлиза от името на финикийския принц Тасос. Тасос (внук или син на финикийския цар Агенор) в търсене на Европа неговата любима достига до острова. Поради невъзможността да я намери и да се върне без нея, преустановява издирването й. През цялото време принца бил изумен от климата и богатата растителност на острова и това довело до решението му да остане да живее за постоянно там, в чиято чест по-късно е и кръстен.
Друга легенда твърди, че Тасос е острова на Сирените (митични създания с прекрасен глас, от който всеки се очаровал и впоследствие погубвал). По време на известното пътуване на Одисей, Сирените напразно се опитвали да го омагьосат. Говори се, че тези митични създания живеят на остров Тасос.

разстояние до плажа: 60м
разстояние до центъра: 2km

Адрес: Потос, Greece

Удобства в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Удобства на хотела: а ла карт ресторант, лекар (24 часа), химическо чистене, асансьор, интернет (Wireless), услуга пране, паркинг (безплатно), обслужване (24 часа), секретарски услуги, събуждане по телефона.
За децата: Детегледачка (по заявка), детски басейн, детска площадка.
Развлечения: Бар, бар на басейна.
Спортни съоръжения: шах, дартс, гмуркане, плувен басейн (открит), тенис на маса, тенис корт, водни спортове.
Настаняване: 14:30 часа
Освобождаване: 11:45 часа
Гостите на Royal Paradise имат директен достъп до плажа. Водите са плитки и тюркоазено сини, пясъка е фин, а гледката е неустоима. Плажът е подходящ за деца и за гмуркане с шнорхел. На палажа има спасители, шезлонги, душове, възможност за избор на напитки от бара и водни спортове.

Стаи и настаняване в Royal Paradise Beach Resort & Spa

77 стаи и апартамента, напълно оборудвани, всички с модерни съоръжения, отговарят на най-високите изисквания на гостите.
Удобства на стаите: големи двойни или единични легла, някои стаи имат диван, 26'' LCD TV (сателитна & платена телевизия + музикални канали), напълно оборудван мини бар, електронен сейф (безплатен), интернет WiFi (безплатен), автономен климатик, увеличително огледало в банята, огледало за цял ръст, 2 телефона с директно избиране (единия в банята), вана (някои с хидромасаж) или душ-кабина, сешоар, 110-240 V контакт в банята за самобръсначка, кантар, балкон със столове и маса, комарници на прозорците.
Стаи за хора с увреждания (достъп до всички съоръжения и асансьори).

Хранене, ресторанти и барове в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Бюфет-ресторант
Сервира закуска всеки ден на богата шведска маса в (американски стил) с готварско шоу.

Elea A' la Carte/ Gourmet Restaurant
В а ла карт / гурме ресторанта можете да опитате уникални комбинации от местната кухня, които ще очароват и най-взискателния вкус. Ресторантът предлага в същото време прекрасна гледка към маслиновите градини, плажа и Атон.

Isalos лоби бар

Aiolos бар на басейна - покрива района на басейна и всички шезлонги на плажа.

Почивка и забавления в Royal Paradise Beach Resort & Spa

Открийте Royal Senses Spa, уникален оазис на хармония и възстановяване за тялото и духа. Royal Senses Spa е един от най-модерните и луксозни спа центрове.

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.07.2021 - 24.08.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 18% за настаняване в периода 25.08.2021 - 20.09.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 18% за настаняване в периода 08.06.2021 - 30.06.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 17% за настаняване в периода 21.09.2021 - 15.10.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 17% за настаняване в периода 27.04.2021 - 07.06.2021 , за резервации, направени преди 31.12.2020 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление от дата 22.07.2020

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.


Включена закуска
23.07.
2020 - 07.08.
2020
1 възрастен 216лв

Закуска и вечеря
23.07.
2020 - 07.08.
2020
1 възрастен 256лв
Двойна стая
Включена закуска
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 304лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
346лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
304лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
304лв
3 възрастни 373лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 387лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
452лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
387лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
387лв
3 възрастни 495лв

Включена закуска
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
337лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
337лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
337лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
295лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
362лв

Закуска и вечеря
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
441лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
418лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
418лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
376лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
486лв
Двойна стая роял
Включена закуска
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 328лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
371лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
328лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
328лв
3 възрастни 396лв
Двойна стая роял
Закуска и вечеря
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 409лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
475лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
409лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
409лв
3 възрастни 520лв
Двойна делукс
Включена закуска
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 353лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
394лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
353лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
353лв
3 възрастни 421лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 434лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
499лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
434лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
434лв
3 възрастни 542лв
Suite classic
Включена закуска
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 407лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
450лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
407лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
407лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
450лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
450лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
450лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
450лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
407лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
493лв
3 възрастни 475лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
475лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
517лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
475лв
Suite classic
Закуска и вечеря
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 488лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
553лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
488лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
488лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
553лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
553лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
531лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
531лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
488лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
619лв
3 възрастни 598лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
598лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
664лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
598лв
Апартамент делукс
Включена закуска
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 430лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
472лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
430лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
430лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
472лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
472лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
472лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
472лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
430лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
515лв
3 възрастни 499лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
499лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
542лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
499лв
4 възрастни 567лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 513лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
578лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
513лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
513лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
578лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
578лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
556лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
556лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
513лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
643лв
3 възрастни 621лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
621лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
686лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
621лв
4 възрастни 731лв

Включена закуска
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 526лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
569лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
526лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
526лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
569лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
569лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
569лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
569лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
526лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
612лв
3 възрастни 594лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
594лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
637лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
594лв
4 възрастни 661лв

Закуска и вечеря
23.07.
2020 - 07.08.
2020
2 възрастни 607лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
673лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
607лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
607лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
673лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
673лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
650лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
650лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
607лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
738лв
3 възрастни 717лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
717лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
783лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
717лв
4 възрастни 825лв

Намаление от дата 06.07.2020


Включена закуска
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
1 възрастен 245лв 173лв 124лв

Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
1 възрастен 286лв 216лв 166лв
Двойна стая
Включена закуска
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 344лв 245лв 182лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
394лв 292лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
344лв 245лв 182лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
344лв 245лв 182лв
3 възрастни 423лв 322лв 241лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 427лв 326лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
497лв 398лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
427лв 326лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
427лв 326лв 265лв
3 възрастни 544лв 445лв 362лв

Включена закуска
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
382лв 281лв 220лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
382лв 281лв 220лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
382лв 281лв 220лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
333лв 234лв 171лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
412лв 310лв 229лв

Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
486лв 385лв 324лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
463лв 362лв 301лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
463лв 362лв 301лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
416лв 315лв 252лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
533лв 432лв 351лв
Двойна стая роял
Включена закуска
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 371лв 261лв 198лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
421лв 308лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
371лв 261лв 198лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
371лв 261лв 198лв
3 възрастни 450лв 337лв 256лв
Двойна стая роял
Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 454лв 342лв 279лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
524лв 412лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
454лв 342лв 279лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
454лв 342лв 279лв
3 възрастни 571лв 459лв 378лв
Двойна делукс
Включена закуска
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 398лв 279лв 218лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
448лв 328лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
398лв 279лв 218лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
398лв 279лв 218лв
3 възрастни 477лв 355лв 274лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 481лв 360лв 299лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
551лв 432лв 371лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
481лв 360лв 299лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
481лв 360лв 299лв
3 възрастни 598лв 479лв 398лв
Suite classic
Включена закуска
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 461лв 342лв 272лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
508лв 389лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
461лв 342лв 272лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
461лв 342лв 272лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
508лв 389лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
508лв 389лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
508лв 389лв 319лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
508лв 389лв 319лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
461лв 342лв 272лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
558лв 439лв 369лв
3 възрастни 538лв 418лв 328лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
538лв 418лв 328лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
587лв 466лв 378лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
538лв 418лв 328лв
Suite classic
Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 542лв 423лв 353лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
614лв 495лв 425лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
542лв 423лв 353лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
542лв 423лв 353лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
614лв 495лв 425лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
614лв 495лв 425лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
592лв 470лв 403лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
592лв 470лв 403лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
542лв 423лв 353лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
684лв 565лв 495лв
3 възрастни 661лв 540лв 452лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
661лв 540лв 452лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
731лв 612лв 524лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
661лв 540лв 452лв
Апартамент делукс
Включена закуска
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 488лв 396лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
535лв 443лв 389лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
488лв 396лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
488лв 396лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
535лв 443лв 389лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
535лв 443лв 389лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
535лв 443лв 389лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
535лв 443лв 389лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
488лв 396лв 342лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
585лв 493лв 439лв
3 възрастни 565лв 472лв 398лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
565лв 472лв 398лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
614лв 520лв 448лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
565лв 472лв 398лв
4 възрастни 643лв 549лв 457лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 569лв 477лв 423лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
641лв 549лв 495лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
569лв 477лв 423лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
569лв 477лв 423лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
641лв 549лв 495лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
641лв 549лв 495лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
619лв 524лв 470лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
619лв 524лв 470лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
569лв 477лв 423лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
711лв 619лв 565лв
3 възрастни 688лв 596лв 522лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
688лв 596лв 522лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
758лв 666лв 592лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
688лв 596лв 522лв
4 възрастни 805лв 713лв 621лв

Включена закуска
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 596лв 461лв 407лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
643лв 508лв 454лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
596лв 461лв 407лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
596лв 461лв 407лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
643лв 508лв 454лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
643лв 508лв 454лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
643лв 508лв 454лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
643лв 508лв 454лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
596лв 461лв 407лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
693лв 558лв 504лв
3 възрастни 673лв 538лв 466лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
673лв 538лв 466лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
722лв 587лв 513лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
673лв 538лв 466лв
4 възрастни 751лв 616лв 522лв

Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 677лв 542лв 488лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
749лв 614лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
677лв 542лв 488лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
677лв 542лв 488лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
749лв 614лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
749лв 614лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
726лв 592лв 538лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
726лв 592лв 538лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
677лв 542лв 488лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
819лв 684лв 630лв
3 възрастни 796лв 661лв 587лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
796лв 661лв 587лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
866лв 731лв 659лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
796лв 661лв 587лв
4 възрастни 913лв 778лв 686лв

Редовна цена


Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
1 възрастен 288лв 205лв 146лв

Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
1 възрастен 328лв 245лв 187лв
Двойна стая
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 405лв 288лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
463лв 344лв 272лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
405лв 288лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
405лв 288лв 214лв
3 възрастни 497лв 378лв 283лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 488лв 369лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
567лв 448лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
488лв 369лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
488лв 369лв 297лв
3 възрастни 619лв 502лв 405лв

Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
448лв 331лв 259лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
448лв 331лв 259лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
448лв 331лв 259лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
391лв 274лв 200лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
484лв 364лв 270лв

Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
553лв 434лв 362лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
531лв 412лв 340лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
531лв 412лв 340лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
475лв 355лв 283лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
605лв 488лв 391лв
Двойна стая роял
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 436лв 306лв 234лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
495лв 362лв 290лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
436лв 306лв 234лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
436лв 306лв 234лв
3 възрастни 529лв 396лв 301лв
Двойна стая роял
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 520лв 387лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
598лв 468лв 394лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
520лв 387лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
520лв 387лв 315лв
3 възрастни 650лв 520лв 423лв
Двойна делукс
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 470лв 328лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
526лв 385лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
470лв 328лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
470лв 328лв 256лв
3 възрастни 560лв 418лв 324лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 551лв 409лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
630лв 490лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
551лв 409лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
551лв 409лв 337лв
3 възрастни 681лв 542лв 445лв
Suite classic
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 542лв 400лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
542лв 400лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
542лв 400лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
542лв 400лв 319лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
655лв 515лв 432лв
3 възрастни 632лв 493лв 387лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
632лв 493лв 387лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
690лв 549лв 443лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
632лв 493лв 387лв
Suite classic
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 623лв 484лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
704лв 562лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
623лв 484лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
623лв 484лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
704лв 562лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
704лв 562лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
679лв 540лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
679лв 540лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
623лв 484лв 400лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
783лв 641лв 560лв
3 възрастни 756лв 614лв 511лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
756лв 614лв 511лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
834лв 695лв 589лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
756лв 614лв 511лв
Апартамент делукс
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 574лв 466лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
574лв 466лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
574лв 466лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
574лв 466лв 400лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
688лв 578лв 515лв
3 възрастни 664лв 556лв 470лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
664лв 556лв 470лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
722лв 612лв 526лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
664лв 556лв 470лв
4 възрастни 756лв 646лв 538лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 655лв 547лв 484лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
735лв 625лв 562лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
655лв 547лв 484лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
655лв 547лв 484лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
735лв 625лв 562лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
735лв 625лв 562лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
713лв 603лв 540лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
713лв 603лв 540лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
655лв 547лв 484лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
814лв 706лв 641лв
3 възрастни 787лв 677лв 592лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
787лв 677лв 592лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
866лв 758лв 670лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
787лв 677лв 592лв
4 възрастни 920лв 810лв 702лв

Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 702лв 542лв 479лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
702лв 542лв 479лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
702лв 542лв 479лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
702лв 542лв 479лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
814лв 655лв 592лв
3 възрастни 792лв 632лв 547лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
792лв 632лв 547лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
848лв 690лв 603лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
792лв 632лв 547лв
4 възрастни 882лв 724лв 614лв

Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 783лв 623лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
861лв 704лв 639лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
783лв 623лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
783лв 623лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
861лв 704лв 639лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
861лв 704лв 639лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
839лв 679лв 616лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
839лв 679лв 616лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
783лв 623лв 560лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
942лв 783лв 720лв
3 възрастни 915лв 756лв 668лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
915лв 756лв 668лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
994лв 834лв 749лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
915лв 756лв 668лв
4 възрастни 1046лв 886лв 778лв

Редовна цена


Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
1 възрастен 299лв 214лв 153лв

Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
1 възрастен 342лв 254лв 196лв
Двойна стая
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 421лв 299лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
481лв 358лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
421лв 299лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
421лв 299лв 223лв
3 възрастни 515лв 394лв 295лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 506лв 385лв 308лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
589лв 466лв 391лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
506лв 385лв 308лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
506лв 385лв 308лв
3 възрастни 643лв 520лв 421лв

Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
466лв 344лв 268лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
466лв 344лв 268лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
466лв 344лв 268лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
407лв 283лв 209лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
502лв 378лв 279лв

Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
576лв 452лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
551лв 430лв 353лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
551лв 430лв 353лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
493лв 369лв 295лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
630лв 506лв 407лв
Двойна стая роял
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 454лв 317лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
513лв 376лв 301лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
454лв 317лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
454лв 317лв 243лв
3 възрастни 549лв 412лв 313лв
Двойна стая роял
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 540лв 403лв 326лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
623лв 486лв 409лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
540лв 403лв 326лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
540лв 403лв 326лв
3 възрастни 677лв 540лв 441лв
Двойна делукс
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 488лв 342лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
547лв 400лв 324лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
488лв 342лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
488лв 342лв 265лв
3 възрастни 583лв 436лв 337лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 574лв 425лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
655лв 508лв 434лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
574лв 425лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
574лв 425лв 351лв
3 възрастни 708лв 562лв 463лв
Suite classic
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 562лв 416лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
623лв 477лв 391лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
562лв 416лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
562лв 416лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
623лв 477лв 391лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
623лв 477лв 391лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
623лв 477лв 391лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
623лв 477лв 391лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
562лв 416лв 331лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
681лв 535лв 450лв
3 възрастни 657лв 511лв 403лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
657лв 511лв 403лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
717лв 571лв 461лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
657лв 511лв 403лв
Suite classic
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 648лв 502лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
731лв 585лв 499лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
648лв 502лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
648лв 502лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
731лв 585лв 499лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
731лв 585лв 499лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
706лв 560лв 477лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
706лв 560лв 477лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
648лв 502лв 416лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
814лв 668лв 583лв
3 възрастни 785лв 639лв 531лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
785лв 639лв 531лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
868лв 722лв 612лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
785лв 639лв 531лв
Апартамент делукс
Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 596лв 484лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
655лв 542лв 477лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
596лв 484лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
596лв 484лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
655лв 542лв 477лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
655лв 542лв 477лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
655лв 542лв 477лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
655лв 542лв 477лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
596лв 484лв 416лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
715лв 601лв 535лв
3 възрастни 690лв 578лв 488лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
690лв 578лв 488лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
749лв 637лв 547лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
690лв 578лв 488лв
4 възрастни 785лв 673лв 558лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 681лв 567лв 502лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
765лв 650лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
681лв 567лв 502лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
681лв 567лв 502лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
765лв 650лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
765лв 650лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
740лв 628лв 560лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
740лв 628лв 560лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
681лв 567лв 502лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
846лв 733лв 668лв
3 възрастни 819лв 704лв 614лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
819лв 704лв 614лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
902лв 787лв 697лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
819лв 704лв 614лв
4 възрастни 956лв 841лв 729лв

Включена закуска
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 729лв 562лв 497лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
787лв 623лв 556лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
729лв 562лв 497лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
729лв 562лв 497лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
787лв 623лв 556лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
787лв 623лв 556лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
787лв 623лв 556лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
787лв 623лв 556лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
729лв 562лв 497лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
846лв 681лв 614лв
3 възрастни 823лв 657лв 567лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
823лв 657лв 567лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
882лв 717лв 628лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
823лв 657лв 567лв
4 възрастни 918лв 751лв 639лв

Закуска и вечеря
01.07.
2020 - 24.08.
2020
25.08.
2020 - 20.09.
2020
21.09.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 814лв 648лв 583лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
895лв 731лв 666лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
814лв 648лв 583лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
814лв 648лв 583лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
895лв 731лв 666лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
895лв 731лв 666лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
873лв 706лв 641лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
873лв 706лв 641лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
814лв 648лв 583лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
978лв 814лв 747лв
3 възрастни 951лв 785лв 695лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
951лв 785лв 695лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
1032лв 868лв 778лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
951лв 785лв 695лв
4 възрастни 1086лв 922лв 810лв

Ранни записвания от 30.05 до 31.12.2020


Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
1 възрастен 110лв 153лв 216лв 153лв 110лв

Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
1 възрастен 151лв 196лв 256лв 196лв 151лв
Двойна стая
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 162лв 216лв 304лв 216лв 162лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
205лв 259лв 346лв 259лв 205лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
162лв 216лв 304лв 216лв 162лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
162лв 216лв 304лв 216лв 162лв
3 възрастни 211лв 283лв 373лв 283лв 211лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 243лв 297лв 387лв 297лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
308лв 362лв 452лв 362лв 308лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
243лв 297лв 387лв 297лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
243лв 297лв 387лв 297лв 243лв
3 възрастни 335лв 407лв 495лв 407лв 335лв

Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
193лв 247лв 337лв 247лв 193лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
193лв 247лв 337лв 247лв 193лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
193лв 247лв 337лв 247лв 193лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
151лв 205лв 295лв 205лв 151лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
202лв 274лв 362лв 274лв 202лв

Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
299лв 353лв 441лв 353лв 299лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
274лв 331лв 418лв 331лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
274лв 331лв 418лв 331лв 274лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
234лв 288лв 376лв 288лв 234лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
324лв 396лв 486лв 396лв 324лв
Двойна стая роял
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 175лв 229лв 328лв 229лв 175лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
218лв 272лв 371лв 272лв 218лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
175лв 229лв 328лв 229лв 175лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
175лв 229лв 328лв 229лв 175лв
3 възрастни 225лв 297лв 396лв 297лв 225лв
Двойна стая роял
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 256лв 310лв 409лв 310лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
322лв 376лв 475лв 376лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
256лв 310лв 409лв 310лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
256лв 310лв 409лв 310лв 256лв
3 възрастни 349лв 421лв 520лв 421лв 349лв
Двойна делукс
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 191лв 247лв 353лв 247лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
234лв 290лв 394лв 290лв 234лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
191лв 247лв 353лв 247лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
191лв 247лв 353лв 247лв 191лв
3 възрастни 243лв 315лв 421лв 315лв 243лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 274лв 328лв 434лв 328лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
340лв 394лв 499лв 394лв 340лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
274лв 328лв 434лв 328лв 274лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
274лв 328лв 434лв 328лв 274лв
3 възрастни 367лв 436лв 542лв 436лв 367лв
Suite classic
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 241лв 301лв 407лв 301лв 241лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
281лв 344лв 450лв 344лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
241лв 301лв 407лв 301лв 241лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
241лв 301лв 407лв 301лв 241лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
281лв 344лв 450лв 344лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
281лв 344лв 450лв 344лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
281лв 344лв 450лв 344лв 281лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
281лв 344лв 450лв 344лв 281лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
241лв 301лв 407лв 301лв 241лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
324лв 387лв 493лв 387лв 324лв
3 възрастни 290лв 369лв 475лв 369лв 290лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
290лв 369лв 475лв 369лв 290лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
333лв 412лв 517лв 412лв 333лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
290лв 369лв 475лв 369лв 290лв
Suite classic
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 322лв 382лв 488лв 382лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
387лв 448лв 553лв 448лв 387лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
322лв 382лв 488лв 382лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
322лв 382лв 488лв 382лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
387лв 448лв 553лв 448лв 387лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
387лв 448лв 553лв 448лв 387лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
364лв 425лв 531лв 425лв 364лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
364лв 425лв 531лв 425лв 364лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
322лв 382лв 488лв 382лв 322лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
452лв 513лв 619лв 513лв 452лв
3 възрастни 414лв 493лв 598лв 493лв 414лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
414лв 493лв 598лв 493лв 414лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
479лв 558лв 664лв 558лв 479лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
414лв 493лв 598лв 493лв 414лв
Апартамент делукс
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 301лв 349лв 430лв 349лв 301лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
344лв 391лв 472лв 391лв 344лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
301лв 349лв 430лв 349лв 301лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
301лв 349лв 430лв 349лв 301лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
344лв 391лв 472лв 391лв 344лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
344лв 391лв 472лв 391лв 344лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
344лв 391лв 472лв 391лв 344лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
344лв 391лв 472лв 391лв 344лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
301лв 349лв 430лв 349лв 301лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
387лв 434лв 515лв 434лв 387лв
3 възрастни 353лв 416лв 499лв 416лв 353лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
353лв 416лв 499лв 416лв 353лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
394лв 459лв 542лв 459лв 394лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
353лв 416лв 499лв 416лв 353лв
4 възрастни 403лв 486лв 567лв 486лв 403лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 382лв 430лв 513лв 430лв 382лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
448лв 495лв 578лв 495лв 448лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
382лв 430лв 513лв 430лв 382лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
382лв 430лв 513лв 430лв 382лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
448лв 495лв 578лв 495лв 448лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
448лв 495лв 578лв 495лв 448лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
425лв 472лв 556лв 472лв 425лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
425лв 472лв 556лв 472лв 425лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
382лв 430лв 513лв 430лв 382лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
513лв 560лв 643лв 560лв 513лв
3 възрастни 475лв 540лв 621лв 540лв 475лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
475лв 540лв 621лв 540лв 475лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
540лв 605лв 686лв 605лв 540лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
475лв 540лв 621лв 540лв 475лв
4 възрастни 567лв 648лв 731лв 648лв 567лв

Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 360лв 407лв 526лв 407лв 360лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
403лв 450лв 569лв 450лв 403лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
360лв 407лв 526лв 407лв 360лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
360лв 407лв 526лв 407лв 360лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
403лв 450лв 569лв 450лв 403лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
403лв 450лв 569лв 450лв 403лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
403лв 450лв 569лв 450лв 403лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
403лв 450лв 569лв 450лв 403лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
360лв 407лв 526лв 407лв 360лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
443лв 493лв 612лв 493лв 443лв
3 възрастни 409лв 475лв 594лв 475лв 409лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
409лв 475лв 594лв 475лв 409лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
452лв 517лв 637лв 517лв 452лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
409лв 475лв 594лв 475лв 409лв
4 възрастни 461лв 542лв 661лв 542лв 461лв

Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 441лв 488лв 607лв 488лв 441лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
506лв 553лв 673лв 553лв 506лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
441лв 488лв 607лв 488лв 441лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
441лв 488лв 607лв 488лв 441лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
506лв 553лв 673лв 553лв 506лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
506лв 553лв 673лв 553лв 506лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
484лв 531лв 650лв 531лв 484лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
484лв 531лв 650лв 531лв 484лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
441лв 488лв 607лв 488лв 441лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
571лв 619лв 738лв 619лв 571лв
3 възрастни 533лв 598лв 717лв 598лв 533лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
533лв 598лв 717лв 598лв 533лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
598лв 664лв 783лв 664лв 598лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
533лв 598лв 717лв 598лв 533лв
4 възрастни 625лв 706лв 825лв 706лв 625лв

Редовна цена


Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
1 възрастен 146лв 205лв 288лв 205лв 146лв

Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
1 възрастен 187лв 245лв 328лв 245лв 187лв
Двойна стая
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 214лв 288лв 405лв 288лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
272лв 344лв 463лв 344лв 272лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
214лв 288лв 405лв 288лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
214лв 288лв 405лв 288лв 214лв
3 възрастни 283лв 378лв 497лв 378лв 283лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 297лв 369лв 488лв 369лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
376лв 448лв 567лв 448лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
297лв 369лв 488лв 369лв 297лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
297лв 369лв 488лв 369лв 297лв
3 възрастни 405лв 502лв 619лв 502лв 405лв

Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
259лв 331лв 448лв 331лв 259лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
259лв 331лв 448лв 331лв 259лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
259лв 331лв 448лв 331лв 259лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
200лв 274лв 391лв 274лв 200лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
270лв 364лв 484лв 364лв 270лв

Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
362лв 434лв 553лв 434лв 362лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
340лв 412лв 531лв 412лв 340лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
340лв 412лв 531лв 412лв 340лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
283лв 355лв 475лв 355лв 283лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
391лв 488лв 605лв 488лв 391лв
Двойна стая роял
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 234лв 306лв 436лв 306лв 234лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
290лв 362лв 495лв 362лв 290лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
234лв 306лв 436лв 306лв 234лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
234лв 306лв 436лв 306лв 234лв
3 възрастни 301лв 396лв 529лв 396лв 301лв
Двойна стая роял
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 315лв 387лв 520лв 387лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
394лв 468лв 598лв 468лв 394лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
315лв 387лв 520лв 387лв 315лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
315лв 387лв 520лв 387лв 315лв
3 възрастни 423лв 520лв 650лв 520лв 423лв
Двойна делукс
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 256лв 328лв 470лв 328лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
313лв 385лв 526лв 385лв 313лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
256лв 328лв 470лв 328лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
256лв 328лв 470лв 328лв 256лв
3 възрастни 324лв 418лв 560лв 418лв 324лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 337лв 409лв 551лв 409лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
416лв 490лв 630лв 490лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
337лв 409лв 551лв 409лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
337лв 409лв 551лв 409лв 337лв
3 възрастни 445лв 542лв 681лв 542лв 445лв
Suite classic
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 319лв 400лв 542лв 400лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
376лв 459лв 598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
319лв 400лв 542лв 400лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
319лв 400лв 542лв 400лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
376лв 459лв 598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
376лв 459лв 598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
376лв 459лв 598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
376лв 459лв 598лв 459лв 376лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
319лв 400лв 542лв 400лв 319лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
432лв 515лв 655лв 515лв 432лв
3 възрастни 387лв 493лв 632лв 493лв 387лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
387лв 493лв 632лв 493лв 387лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
443лв 549лв 690лв 549лв 443лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
387лв 493лв 632лв 493лв 387лв
Suite classic
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 400лв 484лв 623лв 484лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
481лв 562лв 704лв 562лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
400лв 484лв 623лв 484лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
400лв 484лв 623лв 484лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
481лв 562лв 704лв 562лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
481лв 562лв 704лв 562лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
459лв 540лв 679лв 540лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
459лв 540лв 679лв 540лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
400лв 484лв 623лв 484лв 400лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
560лв 641лв 783лв 641лв 560лв
3 възрастни 511лв 614лв 756лв 614лв 511лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
511лв 614лв 756лв 614лв 511лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
589лв 695лв 834лв 695лв 589лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
511лв 614лв 756лв 614лв 511лв
Апартамент делукс
Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 400лв 466лв 574лв 466лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
459лв 522лв 630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
400лв 466лв 574лв 466лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
400лв 466лв 574лв 466лв 400лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
459лв 522лв 630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
459лв 522лв 630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
459лв 522лв 630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
459лв 522лв 630лв 522лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
400лв 466лв 574лв 466лв 400лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
515лв 578лв 688лв 578лв 515лв
3 възрастни 470лв 556лв 664лв 556лв 470лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
470лв 556лв 664лв 556лв 470лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
526лв 612лв 722лв 612лв 526лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
470лв 556лв 664лв 556лв 470лв
4 възрастни 538лв 646лв 756лв 646лв 538лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 484лв 547лв 655лв 547лв 484лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
562лв 625лв 735лв 625лв 562лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
484лв 547лв 655лв 547лв 484лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
484лв 547лв 655лв 547лв 484лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
562лв 625лв 735лв 625лв 562лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
562лв 625лв 735лв 625лв 562лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
540лв 603лв 713лв 603лв 540лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
540лв 603лв 713лв 603лв 540лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
484лв 547лв 655лв 547лв 484лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
641лв 706лв 814лв 706лв 641лв
3 възрастни 592лв 677лв 787лв 677лв 592лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
592лв 677лв 787лв 677лв 592лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
670лв 758лв 866лв 758лв 670лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
592лв 677лв 787лв 677лв 592лв
4 възрастни 702лв 810лв 920лв 810лв 702лв

Включена закуска
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 479лв 542лв 702лв 542лв 479лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
535лв 598лв 758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
479лв 542лв 702лв 542лв 479лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
479лв 542лв 702лв 542лв 479лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
535лв 598лв 758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
535лв 598лв 758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
535лв 598лв 758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
535лв 598лв 758лв 598лв 535лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
479лв 542лв 702лв 542лв 479лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
592лв 655лв 814лв 655лв 592лв
3 възрастни 547лв 632лв 792лв 632лв 547лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
547лв 632лв 792лв 632лв 547лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
603лв 690лв 848лв 690лв 603лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
547лв 632лв 792лв 632лв 547лв
4 възрастни 614лв 724лв 882лв 724лв 614лв

Закуска и вечеря
27.04.
2021 - 07.06.
2021
08.06.
2021 - 30.06.
2021
01.07.
2021 - 24.08.
2021
25.08.
2021 - 20.09.
2021
21.09.
2021 - 15.10.
2021
2 възрастни 560лв 623лв 783лв 623лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 7-11 г.
639лв 704лв 861лв 704лв 639лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.
560лв 623лв 783лв 623лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.
560лв 623лв 783лв 623лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 7-11 г.
639лв 704лв 861лв 704лв 639лв
2 възрастни,
1 дете 3-6 г.,
1 дете 7-11 г.
639лв 704лв 861лв 704лв 639лв
2 възрастни,
1 дете 0-2 г.,
1 дете 3-6 г.
616лв 679лв 839лв 679лв 616лв
2 възрастни,
2 деца 3-6 г.
616лв 679лв 839лв 679лв 616лв
2 възрастни,
2 деца 0-2 г.
560лв 623лв 783лв 623лв 560лв
2 възрастни,
2 деца 7-11 г.
720лв 783лв 942лв 783лв 720лв
3 възрастни 668лв 756лв 915лв 756лв 668лв
3 възрастни,
1 дете 0-2 г.
668лв 756лв 915лв 756лв 668лв
3 възрастни,
1 дете 7-11 г.
749лв 834лв 994лв 834лв 749лв
3 възрастни,
1 дете 3-6 г.
668лв 756лв 915лв 756лв 668лв
4 възрастни 778лв 886лв 1046лв 886лв 778лв
Тагове

Royal Paradise Beach Resort & Spa, Royal Paradise Beach Resort & Spa гърция, Royal Paradise Beach Resort & Spa тасос, Royal Paradise Beach Resort & Spa потос, Royal Paradise Beach Resort & Spa цени, Royal Paradise Beach Resort & Spa мнения, Royal Paradise Beach Resort & Spa цени 2020, Royal Paradise Beach Resort & Spa лято 2020, Royal Paradise Beach Resort & Spa ранни записвания, royal paradise beach, royal paradise beach thassos, royal paradise beach tasos, royal paradise beach potos, royal paradise beach greece, royal paradise beach гърция, royal paradise beach тасос, royal paradise beach потос, royal paradise beach 2020, royal paradise beach цени, royal paradise beach мнения, royal paradise beach цени 2020, royal paradise beach лято 2020, royal paradise beach ранни записвания, royal paradise beach last minute, royal paradise beach, royal paradise beach thassos, royal paradise beach tasos, royal paradise beach potos, royal paradise beach greece, royal paradise beach гърция, royal paradise beach тасос, royal paradise beach потос, royal paradise beach 2020, royal paradise beach цени, royal paradise beach мнения, royal paradise beach цени 2020, royal paradise beach лято 2020, royal paradise beach ранни записвания, royal paradise beach last minute, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel гърция, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel тасос, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel потос, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel цени, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel мнения, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel цени 2020, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel лято 2020, Royal Paradise Beach Resort & Spa hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel, royal paradise beach hotel thassos, royal paradise beach hotel tasos, royal paradise beach hotel potos, royal paradise beach hotel greece, royal paradise beach hotel гърция, royal paradise beach hotel тасос, royal paradise beach hotel потос, royal paradise beach hotel 2020, royal paradise beach hotel цени, royal paradise beach hotel мнения, royal paradise beach hotel цени 2020, royal paradise beach hotel лято 2020, royal paradise beach hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel last minute, royal paradise beach hotel, royal paradise beach hotel thassos, royal paradise beach hotel tasos, royal paradise beach hotel potos, royal paradise beach hotel greece, royal paradise beach hotel гърция, royal paradise beach hotel тасос, royal paradise beach hotel потос, royal paradise beach hotel 2020, royal paradise beach hotel цени, royal paradise beach hotel мнения, royal paradise beach hotel цени 2020, royal paradise beach hotel лято 2020, royal paradise beach hotel ранни записвания, royal paradise beach hotel last minute, роял парадайс, роял парадайс гърция, роял парадайс тасос, роял парадайс потос, роял парадайс цени, роял парадайс мнения, роял парадайс цени 2020, роял парадайс лято 2020, роял парадайс ранни записвания, хотел роял парадайс, хотел роял парадайс гърция, хотел роял парадайс тасос, хотел роял парадайс потос, хотел роял парадайс цени, хотел роял парадайс мнения, хотел роял парадайс цени 2020, хотел роял парадайс лято 2020, хотел роял парадайс ранни записвания, роял парадайс бийч, роял парадайс бийч гърция, роял парадайс бийч тасос, роял парадайс бийч потос, роял парадайс бийч цени, роял парадайс бийч мнения, роял парадайс бийч цени 2020, роял парадайс бийч лято 2020, роял парадайс бийч ранни записвания, хотел роял парадайс бийч, хотел роял парадайс бийч гърция, хотел роял парадайс бийч тасос, хотел роял парадайс бийч потос, хотел роял парадайс бийч цени, хотел роял парадайс бийч мнения, хотел роял парадайс бийч цени 2020, хотел роял парадайс бийч лято 2020, хотел роял парадайс бийч ранни записвания

write /usr/hosting/ebusiness-bg/hotel.ebusiness.bg/cached_pages_standalone/bffd1d14f87489ae24ee582f166c05b5